Koszyk jest pusty

REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego pikoteka.com

§1 Informacje podstawowe

 1. Niniejszy regulamin wydany w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) określa:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
   1. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca;
   2. zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym;
  1. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.pikoteka.com prowadzonego przez spółkę – Grupa Pikoteka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 19B (kod pocztowy: 02-677), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS: 0000689677, o numerze NIP: 5213790371
 1. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy:
  1. za pośrednictwem formularza kontaktowego Sprzedawcy udostępnionego na stronie internetowej pod adresem www.pikoteka.com
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e‐mail: kontakt@pikoteka.com ;
  3. pocztą tradycyjną na adres: Grupa Pikoteka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa
 1. Pojęcia użyte w Regulaminie w liczbie pojedynczej odnoszą się także do liczby mnogiej i odwrotnie, chyba że co innego wyraźnie wynika z Regulaminu.
 2. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem Strony internetowej w formie, która umożliwia jego uzyskanie (pobranie), utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.

§2 Definicje

 1. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztów wymieniona w cenniku dostaw znajdującym się pod adresem www.pikoteka.com
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.pikoteka.com
 3.  Klient- pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 6.  Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem: pikoteka.com za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 7. Sprzedawca/Usługodawca- Grupa Pikoteka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 19B (kod pocztowy: 02-677), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS: 0000689677, o numerze NIP: 5213790371
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Usługodawcę na rzecz Klienta Towaru za zapłatą ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe o ile wystąpią, której warunki określa niniejszy Regulamin. Umowa sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedającym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedającego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa sprzedaży określa w szczególności Towar, jego główne cechy, cenę, oraz inne istotne warunki.
 9.  Towar– rzecz oferowana do sprzedaży na Stronie internetowej dostępnej pod adresem: www. , pikoteka.com tj. dzieło oryginalne (obraz, rzeźba, ect.) oraz praca utrwalona i zwielokrotniona za pomocą techniki druku.
 10.  Zamówienie – prowadzące do zawarcia Umowy sprzedaży oświadczenie woli Klienta określające na wybrane przez niego Towary wskazanego rodzaju i ilości.
 11. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1).
 12. Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, o których mowa w RODO oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 13. Cookies (tzw. „ciasteczka”) – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które ]przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu internetowego www.pikoteka.com i przeznaczone są do korzystania ze Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 14. Newsletter – usługa elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Towarach, nowościach i promocjach w Sklepie internetowym pikoteka.com
 15. Siła wyższa - oznacza niezależne od woli strony zdarzenie uniemożliwiające wykonanie jej zobowiązań wynikających z Umowy sprzedaży w całości lub w części, trwale lub przejściowo, którego strona nie mogła w normalnych warunkach przewidzieć ani zapobiec lub przeciwdziałać zdarzeniu bądź jego skutkom przy zachowaniu należytej staranności. Zdarzeniami siły wyższej są w szczególności m.in. klęski żywiołowe, akty władzy państwowej, działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne, strajki powszechne i lokauty (za wyjątkiem strajków i lokautów u Stron) lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje i blokady drogowe lub wszelkie inne okoliczności lub przyczyny niezależne od stron.

§3 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.pikoteka.com
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania elektronicznej rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego,
  2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego,
  3. zasady realizacji Umowy Sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.
 1. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Klient może skorzystać z usługi Newslettera dostępnej na Stronie internetowej pikoteka.com Usługodawcy. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta oraz składania Zamówienia – z chwilą utworzenia Konta oraz złożenia Zamówienia Klient zostaje zapisany na Newsletter.
 3. Usługa elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@pikoteka.com lub też pisemnie na adres: Grupa Pikoteka sp. z o.o., ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen Towarów znajdujących na Stronie Internetowej www.pikoteka.com Wprowadzone zmiany nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przed zmianą ceny.

§4 Zasady realizacji Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, zgodnie z treścią Regulaminu.
 2.  Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi pomiędzy Klientem a Sprzedającym w chwili potwierdzenia realizacji zamówienia przez Sprzedającego.
 3. Do zawarcia Umowy sprzedaży niezbędne jest:
  1. zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem i zaakceptowaniem jego treści,
  2. zapoznanie się Klienta z Polityką Prywatności i zaakceptowanie jej treści,
  3. wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, otrzymywanie informacji generowanych przez system oraz informacji od Sprzedającego dotyczących realizacji Zamówienia,
  4. poprawne złożenie Zamówienia,
  5. potwierdzenie Zamówienia przez Sprzedającego.
 1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§5 Składanie zamówień

 1. W celu złożenia Zamówienia wymagane jest posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 2. W celu złożenia Zamówienia Klient ma możliwość jego dokonania poprzez:
  1. może lecz nie musi zarejestrować się w Sklepie internetowym poprzez utworzenie konta w systemie informatycznym i ustalenie poufnego loginu i hasła. Przy składaniu ponownego Zamówienia Klient może korzystać z wcześniej ustalonego loginu i hasła do utworzonego konta.
  2. dodać Zamówienie do Koszyka bez dokonywania rejestracji w Sklepie internetowym,
 1. Klient składający Zamówienie jest zobowiązany do podania prawdziwych i kompletnych danych tj.:
  1. imię i nazwisko;
  2. Adres e-mail;
  3. Adres korespondencyjny (ulica, nr domu, nr lokalu, miasto, kod pocztowy);
  4. Nazwę/firmę(w przypadku Zamówień składanych przez przedsiębiorców);
  5. Numer NIP (w przypadku Zamówień składanych przez przedsiębiorców);
  6. Nr telefonu;

oraz informowania Sprzedawcę o wszelkich zmianach dotyczących podanych danych.

 1. Składając Zamówienie Klient wskazuje rodzaj i ilość Towaru, zobowiązuje się do zapłaty ceny oraz jego odbioru.
 2. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do Koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia- do chwili naciśnięcia przycisku „Kupuję i Płacę”- Klient ma możliwość modyfikować wprowadzone dane oraz wybrany Towar. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie internetowej.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, zostanie wyświetlone podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać m.in.:
  1. przedmiot zamówienia:
   1. w przypadku Zamówienia Towaru jakim jest oryginalny obraz: tytuł obrazu, wymiary obrazu, imię i nazwisko autora
   2. w przypadku pracy wykonanej techniką cyfrową, przeznaczoną do druku– format, ilość i typ druku.
  1. jednostkową oraz łączną cenę zamawianych produktów, w tym dodatkowe koszty (o ile takie będą występować),
  2. metodę płatności,
  3. sposób Dostawy,
  4. przewidywany czas realizacji Zamówienia oraz Dostawy.
 1. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu i Polityki Prywatności, podanie Danych Osobowych oznaczonych jako obowiązkowe tj.: imię i nazwisko, adres Dostawy, numer telefonu oraz adres e-mail oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i Płacę”.
 2. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 3.  Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz dokument sprzedaży w postaci faktury VAT.
 4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 10 powyżej.
 5. Jeżeli Klient będący osobą fizyczną składa Zamówienie przy użyciu danych dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta (w tym z podaniem nazwy/firmy i numeru NIP), Sprzedający uznaje, że dokonuje tego w związku z taką działalnością i faktura VAT wystawiona będzie na tego Klienta jako prowadzącego działalność gospodarczą.
 6. Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie składania zamówienia. Za chwilę otrzymania faktury VAT przez Klienta uznaje się chwilę doręczenia wiadomości e-mail z fakturą na adres e-mail Klienta. Przez doręczenie rozumie się przesłanie wiadomości e-mail z fakturą na serwer pocztowy Klienta.
 7. Akceptacja niniejszego Regulaminu przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem żądania wystawienia faktury VAT dokumentującej sprzedaż.

§6 Rejestracja

 1. Klient przed dokonaniem rejestracji w Sklepie internetowym pod adresem pikoteka.com  powinien dokładnie zapoznać się z treścią Regulaminu, a jego akceptacja oznacza zobowiązanie do przestrzegania zawartych w nim postanowień.
 2. Sprzedawca przetwarza Dane Osobowe zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności. Klient przed dokonaniem rejestracji powinien zapoznać się i zaakceptować treść Polityki Prywatności.
 3. Klient rejestrujący się w Sklepie internetowym za pośrednictwem formularza zamieszczonego w Sklepie internetowym pod adresem www.pikoteka.com  podaje swoje Dane Osobowe: imię i nazwisko, adres-email, numer telefonu oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.
 4. Klient wprowadza do formularza zamieszczonego w Sklepie internetowym pod adresem pikoteka.com swój adres e‐mail, który stanowi jednocześnie login Klienta oraz wprowadza znane jedynie sobie hasło.
 5. W celu potwierdzenia prawidłowości danych podawanych podczas rejestracji w Sklepie internetowym, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie danych.
 6. Zarejestrowany Klient jest zobowiązany do ochrony danych uwierzytelniających dostęp do Konta w Sklepie Internetowym przed dostępem osób nieuprawnionych.
 7. Sprzedawca nie odpowiada za szkody spowodowane udostępnieniem przez Klienta hasła osobom trzecim lub posługiwaniem się przez osoby trzecie loginem lub hasłem do Konta utworzonego przez Klienta.
 8. Adres e‐mail Klienta jest powiązany z Kontem Klienta w ramach Sklepu internetowego i stanowi konieczną formę jego identyfikacji oraz będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem usług.
 9. Klient zapewnia, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają niczyich praw, dóbr lub interesów, prawa lub prawem chronionej tajemnicy, ani dobrych obyczajów. Postanowienie to stosuje się również odpowiednio do hasła wybranego przez Klienta w ramach formularza rejestracyjnego.

§7 Usunięcie Konta Klienta

 1. Każdy zarejestrowany Klient może w dowolnym momencie usunąć swoje Konto.
 2. Usunięcie Konta możliwe jest poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku w zakładce „Ustawienia konta”. System poprosi o potwierdzenie chęci usunięcia Konta. Kliknięcie „Usuń konto” spowoduje usunięcie Konta Klienta.
 3. Zarejestrowany Klient może usunąć swoje Konto na wniosek skierowany pocztą elektroniczną na adres: kontakt@pikoteka.com  bądź na pisemną prośbę wysłaną na adres: Grupa Pikoteka sp. z o.o., ul. Cybernetyki19b; 02‐677 Warszawa. Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia Konta Klienta niezwłocznie po otrzymaniu wniosku.
 4. Usunięcie Konta Klienta spowoduje usunięcie wszystkich danych zgromadzonych w Sklepie internetowym powiązanych z Kontem, z zastrzeżeniem postanowień Polityki Prywatności dotyczących przechowywania i usuwania Danych Osobowych.
 5. Klient nie może ponownie aktywować usuniętego Konta, może natomiast utworzyć Konto ponownie.

§8 Dostawa

 1. Dostawa Towarów odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami na adres dostawy wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 2.  Sprzedawca realizuje Dostawę Towarów na terytorium Polski za pomocą:
  1. Poczty Polskiej
  2. Przesyłki kurierskiej DPD
  3. Przesyłki kurierskiej DHL
  4. Osobiste dostarczenie przez Usługodawcę
 1.  Klient ma możliwość osobistego odbioru zamówionego towaru przez Sklep internetowy w siedzibie Usługodawcy mieszczącym się przy ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa. Wybór osobistego odbioru zamówienia przez Klienta w siedzibie Usługodawcy będzie możliwy podczas wyboru sposobu Dostawy, w chwili składania zamówienia.
 2. Czas realizacji zamówienia i Dostawy, w przypadku pełnej dostępności Towarów, wynosi:
  1. Prace oryginalne – czas realizacji Zamówienia i Dostawy oraz sposób Dostawy będą każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Klientem;

  2. Druk bez oprawy:
   1. Czas realizacji Zamówienia: do 7 dni roboczych;
   2. Czas Dostawy: do 5 dni robaczych.
  1. Druk + oprawa:
   1. Czas realizacji Zamówienia: do 14 dni roboczych,
   2. Czas Dostawy: do 5 dni roboczych.
 1. Czas realizacji Zamówienia jest to czas od zaksięgowania wpłaty do momentu wydania paczki kurierowi.
 2.  Czas Dostawy Zamówienia to czas od wydania paczki kurierowi do pierwszej próby doręczenia paczki na wskazany adres przez Klienta.
 3. W przypadku, gdy realizacja Zamówienia nie jest możliwa w czasie wskazanym w ust. 4 powyżej, Klient zostanie o tym powiadomiony drogą e-mail lub telefonicznie.
 4. Wszelkie zmiany warunków Dostawy dokonane przez Klienta po wysyłce Towaru, w tym zmiany miejsca lub terminu Dostawy, mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami, które ponosi Klient.
 5. W przypadku braku możliwości dostarczenia Towaru do Klienta z przyczyn leżących po stronie Klienta wszelkie koszty związane z ponowną wysyłką lub przechowaniem Towaru ponosi Klient. Koszt zwrotu przesyłki z tytułu nieskutecznego doręczenia ponosi Klient.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Towaru, Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o gotowości Towaru do odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez telefon.
 7. W razie przesłania Zamówienia do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do udzielenia odpowiedzialności przewoźnika.

§9 Metody Płatności

 1. Klient ma możliwość uiszczenia płatności za złożone Zamówienie, w systemie bankowości elektronicznej operatora płatności PayU, poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie Sklepu.
 2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą są za pośrednictwem serwisów PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu internetowego www.pikoteka.com w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej www.payu.pl
 3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399, posiadająca NIP: 7792308495, oraz posiadająca REGON: 300523444.

§10 Reklamacje

 1. Sprzedawca na mocy art. 558 §1 Kodeksu cywilnego wyłącza względem siebie odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru wobec Klientów będącymi przedsiębiorcami (w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego), którzy nie są Konsumentami. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku zatajenia podstępnie przez Sprzedawcę wady.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Klientowi Towar wolny od wad istotnych i wad fizycznych z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumentów za wady towaru na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.).
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo lub na podstawie niniejszego Regulaminu, Konsumenci powinni kierować na adres: Grupa Pikoteka Sp. z o.o., Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa.
 4. Procedura składania reklamacji. Każda reklamacja składana przez Konsumenta powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres do korespondencji,
  3. adres e-mail,
  4. wskazanie reklamacyjnego Towaru,
  5. numer Zamówienia,
  6. potwierdzenie dokonania zakupu: paragon lub faktura lub potwierdzenie przelewu lub potwierdzenie przelewu płatności kartą płatniczą bądź duplikat faktury,
  7. oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji, tj. opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją, w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność wystąpiła,
  8. określenie zakresu żądania przez Konsumenta składającego reklamację.
 1. Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego na Stronie internetowej www.pikoteka.com W tym celu należy go wydrukować i wypełnić zgodnie z ust. 4 powyżej.
 2. Dostarczenie Towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe. Zaleca się, aby zareklamowany Towar był zapakowany w oryginalnym opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
 3. Zastrzega się, aby Konsument wraz z reklamacją Towaru dostarczył Towar na zasadach opisanych w ust. 4 powyżej wraz z certyfikatem oryginalności jaki został dołączony do Zamówienia, a który stanowi nierozłączny element Zamówienia.
 4. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca w miarę możliwości skontaktuje się z Konsumentem w celu ich uzyskania.
 5. Odpowiedź na reklamacje składane przez Konsumentów rozpatrywane są niezwłocznie po ich otrzymaniu, w kolejności ich wpływania w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia wpływu – zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji.
 6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Konsument zostanie poinformowany na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu reklamacji, chyba że Konsument zastrzegł, iż decyzja co do sposobu rozpatrzenia reklamacji powinna być sporządzona na piśmie i przesłana na wskazany adres przez Konsumenta. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za zasadną.
 7. Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku, porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.

§11 Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Klientowi będącemu wyłącznie Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej w Sklepie internetowym www.pikoteka.com  na zasadach wskazanych poniżej.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje, jeżeli przedmiotem Umowy sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfiki Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb -zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 20 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Sprzedawcy przed jego upływem w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  kontakt@pikoteka.com lub na piśmie na adres: ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa.
 4. Bieg terminu odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie Towaru (w przypadku sprzedaży wielu Towarów – w posiadanie ostatniego z nich).
 5. Po otrzymaniu oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w zachowanym terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego w formie wybranej przez Konsumenta. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowa jest uważana za niezawartą. Konsument zobowiązany jest wówczas do zwrotu zakupionego Towaru wraz z certyfikatem oryginalności, jaki został dołączony do Zamówienia, a który stanowi nierozłączny element Zamówienia (nowego, bez śladów używania, poprawnie zabezpieczonego), niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia na adres: ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 6. Zaleca się, aby zwracany Towar był zapakowany w oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
 7.  W terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży i zwrotu Towaru, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 8. Zwrot kosztów następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9.  Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może powstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub do chwili dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy).
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 12. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem stanowi załącznik do Regulaminu.

§12 Warunki techniczne korzystania z usługi

 1. W celu poprawnego korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien posiadać: połączenie z siecią Internet, urządzenia pozwalające na korzystanie z zasobów sieci Internet (komputer, tablet etc.), podstawowy system operacyjny oraz najnowszą wersję przeglądarki stron www (np. Chrome, Firefox, Internet Explorer) umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www oraz obsługującą język oprogramowania JavaScript, z włączoną opcją akceptowania plików cookies, aktywne konto poczty elektronicznej, oprogramowanie Adobe Acrobat Reader umożliwiające odczytywanie plików pdf, numer telefonu komórkowego.
 2. Sprzedawca informuje, iż korzystanie z usługi może się wiązać z narażeniem na wprowadzenie do komputera wirusów komputerowych, tzw. koni trojańskich oraz spamu. W celu zapobieżenia takiemu niebezpieczeństwu zaleca się ostrożne podejście do programów pochodzących z nieznanych źródeł, poczty elektronicznej otrzymanej od nieznanego nadawcy oraz zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania chroniącego komputer przed wirusami i końmi trojańskimi.

§13 Ochrona praw własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie i prawa własności przemysłowej do Strony internetowej do jej poszczególnych elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji, programów, narzędzi  baz danych, znaków towarowych, logotypów zastrzeżone są na rzecz Sprzedawcy lub innego podmiotu z grupy Sprzedawcy.
 2. Korzystanie ze Strony internetowej, nie oznacza nabycia przez Klienta jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów, baz danych, programów, znaków towarowych i logotypów w nich zawartych.
 3. Klient może korzystać ze Strony internetowej w ramach dozwolonego użytku osobistego, wyznaczonego przez przepisy prawa oraz na warunkach niniejszego Regulaminu. Powielanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób materiałów umieszczonych na Stronie internetowej bez pisemnej zgody Sprzedawcy oraz poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

§14 Przetwarzanie Danych Osobowych 

 1. W ramach świadczenia usług drogą elektroniczną na Stronie internetowej, Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie i na warunkach określonych obowiązującymi przepisami prawa oraz opisanymi w Polityce Prywatności Sprzedawcy dostępnej na stronie https://pikoteka.com/pl/serwis/polityka-prywatnosci
 2. Administratorem danych osobowych jest Grupa Pikoteka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-677) przy ul. Cybernetyki 19B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000689677.
 3. Klient ma prawo do:
  1. dostępu do treści swoich Danych Osobowych (art. 15 RODO):

prawo do uzyskania od administratora danych potwierdzenia, czy przetwarza on Pani/Pana dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych, a także do następujących informacji:

   1. informacji o celach przetwarzania Pani/Pana Danych Osobowych;
   2. informacji o kategoriach Pani/Pana Danych Osobowych przetwarzanych przez administratora;
   3. informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym administrator ujawnił Pani/Pana Dane Osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane;
   4. informacji o możliwości skorzystania przez Panią/Pana z praw w zakresie ochrony Danych Osobowych, a także sposobu w jaki może nastąpić realizacja takich praw;
   5. informacji o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
   6. informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz w określonych przypadkach o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Pani/Pana.
  1. otrzymania kopii Danych Osobowych (art. 15 ust 3 RODO):

prawo do uzyskania przez Panią/Pana kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych

  1. sprostowania Danych osobowych (art. 16 RODO):

prawo do żądania od administratora niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych

  1. usunięcia Danych Osobowych (art. 17 RODO):

prawo do żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Pani/Pana dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek:

   1. Dane Osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;
   2. cofnął Pan/Pani zgodę, na której opiera się przetwarzanie i administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania Pani/Pana Danych Osobowych;
   3. Pani/Pana Dane Osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   4. Pani/Pana dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia Danych Osobowych, w przypadku, gdy administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania Danych Osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora;
  1. żądania ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych (art. 18 RODO):

prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana Danych Osobowych w następujących przypadkach:

   1. gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość Danych Osobowych przetwarzanych przez administratora – na okres umożliwiający sprawdzenie przez administratora prawidłowości tych danych;
   2. gdy przetwarzanie Pani/Pana Danych Osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwił się Pan/Pani usunięciu swoich Danych Osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
   3. gdy administrator nie potrzebuje już Pani/Pana Danych Osobowych do celów przetwarzania, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku realizacji praw do ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych, administrator może przetwarzać Pani/Pana Dane Osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Pani/Pana zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
  1. przenoszenia danych (art. 20 RODO):

ma prawo Pani/Pan do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych administratorowi danych oraz żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Administrator danych jest obowiązany udostępnić dostarczone przez Panią/ Pana dane, które spełniają łącznie następujące warunki:

   1. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany
   2. dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową
   3. Wykonanie prawa do przenoszenia danych nie może niekorzystnie wpływać na praw ani wolności innych osób.
  1. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych (art. 21 RODO):

ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora danych, w tym profilowaniu. Administrator danych nie może w dalszym ciągu przetwarzać Pani/Pana danych osobowych po zgłoszeniu sprzeciwu, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom w celu i zakresie wymaganym dla prawidłowej realizacji Zamówienia, na potrzeby którego zostały zebrane.
 2. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych na Stronie internetowej znajdują się w Polityce Prywatności.
 3. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę należy kierować do Administratora Danych Osobowych pod emial:  kontakt@pikoteka.com oraz do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Adam Dębski  pod emial: iodo@pikoteka.com oraz listownie na adres spółki :

  Grupa Pikoteka sp. z o.o.
  ul. Cybernetyki 19 B
  02-677 Warszawa

 

§15 Pliki Cookies

1. Administratorem serwisu internetowego jest Grupa Pikoteka sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 19B (kod pocztowy: 02-677), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS: 0000689677, numer NIP: 5213790371

2. Pliki cookies (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, aby użytkownicy mogli z nich korzystać w możliwie płynny lub dogodny sposób. Zgodnie z obowiązującym prawem możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania naszej strony (art. 173 ust. ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne). Do wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy Państwa zgody.

3. Administrator wykorzystuje pliki cookies głównie w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Korzystanie z plików cookies w ramach Serwisu nie ma na celu identyfikacji Użytkowników. Polityka reguluje przetwarzanie danych związane z korzystaniem z własnych plików cookies.

4. Informacje zbierane przy użyciu plików „cookies” nie muszą zawsze stanowić danych osobowych, ale niekiedy mogą. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdują się w Polityce Prywatności.

5. Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" w Państwa urządzeniach – za pomocą ustawień przeglądarki internetowej została wyrażona przez Państwa zgoda.

6. Mogą Państwo dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować akceptowanie ciasteczek. Więcej informacji o obsłudze plików "cookies" oraz możliwych konfiguracjach można uzyskać w ustawieniach Państwa przeglądarki. Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane przez naszą stronę internetową, włącznie z możliwością zablokowania ich pełnego działania.

7. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są ciasteczkami bez daty ważności przechowywanymi w pamięci urządzenia i usuwanymi po wyłączeniu przeglądarki internetowej, a „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w ich parametrach lub do czasu aż osoba korzystająca z przeglądarki internetowej usunie ręcznie ich całą zawartość.

8. Nasza strona internetowa wykorzystuje „cookies” w celu poprawnej konfiguracji, a w szczególności do:

1)  dostosowywania zawartości strony internetowej do Państwa preferencji;
2)  poprawnej konfiguracji wybranych funkcji stron internetowych, umożliwiając w szczególności weryfikację użytkownika i podtrzymanie sesji podczas korzystania ze strony.
3)  rozpoznania urządzenia i odpowiedniego wyświetlania strony internetowej, dostosowanej do Państwa indywidualnych potrzeb;
4)  zapamiętania Państwa ustawień i personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu;
5)  zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.

9. W ramach naszej strony internetowej możemy gromadzić dane dotyczące Państwa aktywności. Powyższe dane będą wykorzystywane do wewnętrznych celów statystycznych oraz rozwijania i ulepszania naszych produktów, usług, metod komunikacji oraz funkcjonalności naszych stron internetowych, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego. W takiej sytuacji wykorzystujemy wyłącznie dane zagregowane i nie wykorzystujemy nazwisk, adresów e-mail, ani innych informacji pozwalających na bezpośrednią identyfikację.

10. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym, że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

11. Administrator wykorzystuje niezbędne pliki cookies przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikom usług oraz funkcjonalności Serwisu, z których Użytkownik chce skorzystać. Niezbędne pliki cookies mogą być instalowane wyłącznie przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

12. Podstawą prawną przetwarzania danych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików cookies jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

13. Funkcjonalne pliki cookies są stosowane w celu zapamiętania i dostosowania Serwisu do wyborów Użytkownika m.in. w zakresie preferencji językowych. Funkcjonalne pliki cookies mogą być instalowane przez Administratora i jego partnerów za pośrednictwem Serwisu.

14. Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.: Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Itp.

15. Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszym serwisie.

 

§16 Siła wyższa

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile jest spowodowane okolicznościami, na które Sprzedawca nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku Siły Wyższej realizacja Zamówienia może zostać wydłużona i/lub zawieszona na okres równy okresowi działania Siły Wyższej powiększony o okres niezbędny do ewentualnego prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego www.pikoteka.com
 2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej, Sprzedawca poinformuje Klientów poprzez umieszczenie informacji o wystąpieniu Siły wyższej na głównej stronie Sklepu internetowego oraz w wiadomości e- mail po złożeniu Zamówienia.
 3. Dodatkowo, zarejestrowani Klienci zostaną poinformowani, o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej, za pośrednictwem adresu e-mail, podanego w chwili zakładania Konta.

 

§17 Postanowienia końcowe

 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 roku

 1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie z ważnych powodów takich jak zmiany działalności w postaci zmian jej profilu, wprowadzeniu nowych usług lub udogodnień, zmiany w zakresie danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Sprzedawcy inne zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego, zmiany w przepisach prawnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie informacji o zmianie Regulaminu na stronie głównej Sklepu internetowego zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu internetowego przez okres co najmniej 7 (siedmiu) kolejnych dni kalendarzowych . Wszelkie zmiany Regulaminu wejdą w życie nie wcześniej niż po upływie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od momentu umieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu internetowego.
 2. Klient zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przy pierwszym logowaniu na stronie Sklepu internetowego po zmianie Regulaminu oraz o możliwości zaakceptowania lub odmowy zaakceptowania zmienionego Regulaminu. Odmowa zaakceptowania zmienionego Regulaminu będzie się wiązała z usunięciem konta Klienta.
 3. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszać praw nabytych Klienta wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany (strony wiąże Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia przez Klienta).
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny bezpłatnie na stronie Sklepu internetowego.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności: postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019, poz. 134).
 6. Spory związane ze świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu internetowego rozstrzygać będzie sąd powszechny według właściwości ogólnej.

Pobierz wzór formularza odstąpienia od umowy (PDF.)

Regulamin Bonów Prezentowych

REGULAMIN BONU PREZENTOWEGO

§1

Definicje

 1. Wystawca – Grupa Pikoteka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000689677, posiadająca NIP o numerze: 5213790371 oraz REGON o numerze: 367980020;
 2. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem: pikoteka.com, który jest prowadzony przez  Grupa Pikoteka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000689677, posiadająca NIP o numerze: 5213790371 oraz REGON o numerze: 367980020;
 3. Elektroniczny Bon Prezentowy – elektroniczny imienny bon towarowy w formie niematerialnej, uprawniający użytkownika do nabycia na jego podstawie towarów oferowanych w Sklepie internetowym do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej bonu;
 4. Papierowy Bon Prezentowy – bon towarowy na okaziciela w formie papierowej, uprawniający użytkownika do nabycia na jego podstawie towarów oferowanych w Sklepie internetowym do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej bonu;
 5. Bony Prezentowe/Bon PrezentowyElektroniczny Bon Prezentowy oraz Papierowy Bon Prezentowy uprawniający użytkownika do nabycia na ich podstawie towarów oferowanych w Sklepie internetowym do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej bonu;
 6. Nabywca – zarejestrowana lub nie zarejestrowana osoba w Sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.pikoteka.com, która nabywa od Wydawcy Elektroniczny Bon Prezentowy lub Bon Prezentowy w zamian za przekazanie środków pieniężnych;
 7. Użytkownik – Nabywca Elektronicznego Bonu Prezentowego lub każdorazowo posiadacz Bonu Prezentowego i korzystający z niego w Sklepie internetowym;
 8. Towary – produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie internetowym dostępnym pod adresem pikoteka.com;
 9. Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki nabycia i użytkowania Bonów Prezentowych.
 10. Regulamin Sklepu internetowego – regulamin Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.pikoteka.com
 11. Polityka Prywatności - dokument udostępniony w na Stronie internetowej Wystawcy w ramach świadczonych usług, określający zasady prywatności, ochronę Danych Osobowych Nabywców oraz inne kwestie, a którego uprzednia akceptacja jest warunkiem możliwości skorzystania przez Nabywcę z usług Wystawcy.

 

§2

Warunki ogólne

 1. Niniejszy regulamin wydany w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344)(„Ustawa”) określa:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
  3. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca;
  4. zakaz dostarczania przez Nabywcę treści o charakterze bezprawnym;
 2. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.pikoteka.com prowadzonego przez spółkę – Grupa Pikoteka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 19B (kod pocztowy: 02-677), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS: 0000689677, o numerze NIP: 5213790371 określa w szczególności Regulamin Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.pikoteka.com.
 3. Bony Prezentowe w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych  (Dz. U. z 2020 r. poz. 794 z późn. zm.) nie są instrumentem płatniczym oraz elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie są elektroniczną kartą płatniczą.
 4. Nabywca może nabyć Bony Prezentowe za pośrednictwem Strony internetowej.
 5. Bony  Prezentowe będą dostępne na Stronie internetowej w zakładce: „Bon Prezentowy”.
 6. Wydawca w zamian za otrzymane od Nabywcy środki pieniężne zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Elektronicznego Bonu Prezentowego lub Papierowego Bonu Prezentowego oraz do przyjmowania ich do realizacji w Sklepie internetowym.
 7. Bony Prezentowe zawierają indywidualny kod niezbędny do realizacji zamówienia na wybrany Towar z uwzględnieniem wartości Elektronicznego Bonu Prezentowego oraz Papierowego Bonu Prezentowego.
 8. Bony Prezentowe mogą być wykorzystane wyłącznie do nabywania Towarów w Sklepie internetowym pikoteka.com.
 9. Bonami Prezentowymi nie można nabyć innych bonów towarowych dostępnych w Sklepie internetowym pikoteka.com

§3

Warunki i zasady dokonywania zakupu Elektronicznego Bonu Prezentowego

 1. Elektroniczny Bon Prezentowy można kupić za pośrednictwem Sklepu internetowego poprzez dodanie go do koszyka.
 2. W celu złożenia zamówienia na Elektroniczny Bon Prezentowy, Nabywca jest zobowiązany do podania prawdziwych i kompletnych danych, tj.:
  1. Imię i nazwisko Użytkownika, na którego ma zostać wystawiony Elektroniczny Bon Prezentowy;
  2. Imię i nazwisko Nabywcy;
  3. Adres e-mail, na który zostanie wysłany Elektroniczny Bon Prezentowy;
  4. Adres korespondencyjny (ulica, nr domu, nr lokalu, miasto, kod pocztowy);
  5. Nazwę/firmę(w przypadku Zamówień składanych przez przedsiębiorców);
  6. Numer NIP (w przypadku Zamówień składanych przez przedsiębiorców);
  7. Nr telefonu;

 

 

 1. Składając zamówienie na Elektroniczny Bon Prezentowy Nabywca wybiera wartość nominalną Tego bonu, a także zobowiązuje się do zapłaty ceny za wybrany Elektroniczny Bon Prezentowy.
 2. W trakcie składania zamówienia – do chwili naciśnięcia przycisku „Zamawiam i Płacę” – Nabywca ma możliwość modyfikować wprowadzone dane oraz wybrany Elektroniczny Bon Prezentowy. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Nabywcy komunikatami oraz informacjami dostępnymi w Sklepie internetowym.
 3. Po podaniu przez Nabywcę wszystkich niezbędnych danych, zostanie wyświetlone podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać:
  1. Wybrany Elektroniczny Bon Prezentowy oraz jego wartość nominalną;
  2. Dane Użytkownika, na którego wybrany Elektroniczny Bon Prezentowy ma zostać wystawiony;
  3. Imię i nazwisko Nabywcy;
  4. Adres e-mail, na który Elektroniczny Bon Prezentowy ma zostać wysłany;
  5. Wybraną formę płatności;
  6. Adres korespondencyjny (ulica, nr domu, nr lokalu, miasto, kod pocztowy);
  7. Nazwę/firmę(w przypadku Zamówień składanych przez przedsiębiorców);
  8. Numer NIP (w przypadku Zamówień składanych przez przedsiębiorców);
  9. Nr telefonu;
 4. W celu wysłania zamówienia konieczne jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz przyciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 5. Wysłanie przez Nabywcę zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Wystawcą umowy sprzedaży zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 6. Po złożeniu Zamówienia, Nabywca otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów tego zamówienia.
 7. Po potwierdzeniu płatności, Nabywca otrzyma zakupiony Elektroniczny Bon Prezentowy w terminie 24 godzin od potwierdzenia transakcji, na adres e-mail podany w chwili składania zamówienia.
 8. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Nabywcę  wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 powyżej.

 

§4

Warunki i zasady zakupu Papierowego Bonu Prezentowego

 1. Papierowy Bon Prezentowy można kupić za pośrednictwem Sklepu internetowego poprzez dodanie go do koszyka.
 2. W celu złożenia zamówienia na Papierowy Bon Prezentowy, Nabywca jest zobowiązany do podania prawdziwych i kompletnych danych, tj.:
  1. Imię i nazwisko Nabywcy;
  2. Adres e-mail;
  3. Adres do korespondencji, na który zostanie wysłany Papierowy Bon Prezentowy;
  4. Nazwę/firmę(w przypadku Zamówień składanych przez przedsiębiorców);
  5. Numer NIP (w przypadku Zamówień składanych przez przedsiębiorców);
  6. Nr telefonu;

 

 1. Składając zamówienie na Papierowy Bon Prezentowy Nabywca wybiera wartość nominalną Tego bonu, a także zobowiązuje się do zapłaty ceny za wybrany Papierowy Bon Prezentowy.
 2. W trakcie składania zamówienia – do chwili naciśnięcia przycisku „Zamawiam i Płacę” – Nabywca ma możliwość modyfikować wprowadzone dane oraz wybrany Papierowy Bon Prezentowy. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Nabywcy komunikatami oraz informacjami dostępnymi w Sklepie internetowym.
 3. Po podaniu przez Nabywcę wszystkich niezbędnych danych, zostanie wyświetlone podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać:
  1. Wybrany Papierowy Bon Prezentowy oraz jego wartość nominalną;
  2. Imię i nazwisko Nabywcy;
  3. Adres e-mail,
  4. Adres do korespondencji, na który zostanie wysłany Papierowy Bon Prezentowy;
  5. Wybraną formę płatności;
  6. Nazwę/firmę(w przypadku Zamówień składanych przez przedsiębiorców);
  7. Numer NIP (w przypadku Zamówień składanych przez przedsiębiorców);
  8. Nr telefonu;

 

 1. W celu wysłania zamówienia konieczne jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz przyciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 2. Wysłanie przez Nabywcę zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Wystawcą umowy sprzedaży zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Po złożeniu Zamówienia, Nabywca otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów tego zamówienia.
 4. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Nabywcę wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 powyżej.
 5. Wystawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony Papierowy Bon Prezentowy zgodnie z postanowieniami §5 niniejszego Regulaminu.

§5

Dostawa Papierowego Bonu Prezentowego

 1. Wystawca zobowiązuje się dostarczyć do Nabywcy Papierowy Bon Prezentowy za pośrednictwem:
  1. Przesyłki kurierskiej DPD;
  2. Przesyłki kurierskiej DHL;
  3. Odbiór własny w siedzibie

 

 1. Czas realizacji zamówienia i dostawy Papierowego Bonu Prezentowego wynosi:
  1.  Czas realizacji zamówienia: do 5 dni roboczych;
  2. Czas dostawy: do 5 dni roboczych.
 2. Czas realizacji zamówienia jest to czas od zaksięgowania wpłaty za Papierowy Bon Prezentowy do momentu wydania paczki kurierowi.
 3. Czas dostawy Papierowego Bonu Prezentowego to czas od dnia wydania paczki kurierowi do pierwszej próby doręczenia paczki na wskazany adres korespondencyjny przez Nabywcę.
 4. W przypadku, gdy realizacja zamówienia nie jest możliwa w czasie wskazanym w ust. 3 powyżej, Nabywca zostanie o tym powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany przez Nabywcę w chwili składania zamówienia.
 5. Wszelkie zmiany warunków dostawy Papierowego Bonu Prezentowego przez Nabywcę po wysyłce zamówienia, w tym zmiany miejsca lub terminu dostawy zamówienia, mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami, które ponosi Nabywca.
 6. W przypadku braku możliwości dostarczenia Papierowego Bonu Prezentowego do Nabywcy z przyczyn leżących po stronie Nabywcy wszelkie koszty związane z ponowną wysyłką lub przechowaniem Papierowego Bonu Prezentowego ponosi Nabywca. Koszt zwrotu przesyłki z tytułu nieskutecznego doręczenia ponosi Nabywca.

 

§6

Termin ważności i realizacja Bonów Prezentowych

 1. Bony Prezentowe  są jednorazowego użytku i nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie mogą zostać zwrócone Wystawcy.
 2. Bony Prezentowe są ważne przez określony czas. Czas ważności Bonów Prezentowych widnieje na zakupionym Bonie Prezentowym.
 3. Bony Prezentowe po przekroczeniu terminu ich ważności są nieważne do dokonania dalszych zakupów na pikoteka.com.
 4. Niewykorzystana kwota znajdująca się na Bonach Prezentowych nie podlega zwrotowi i nie może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Nabywcy i/lub Użytkownika.
 5. Przy realizacji Bonów Prezentowych  Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy cena nabytego Towaru jest niższa niż kwota zgromadzona na Bonach Prezentowych. Kwota, która po realizacji zakupu przy użyciu danego Bonu Prezentowego pozostanie na Bonie Prezentowym przepada.
 6. W przypadku, gdy kwota za dany Towar jest większa niż ta znajdująca się na danym Bonie Prezentowym, Użytkownik zobowiązany jest do dopłaty należnej różnicy za pośrednictwem karty płatniczej lub karty kredytowej.
 7. Użytkownik podczas jednej realizacji zakupu Towarów znajdujących się w Sklepie internetowym nie może połączyć kilka Bonów Prezentowych sumując nominały tych Bonów Prezentowych.
 8. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Bonów Prezentowych w przypadku braku technicznej możliwości realizacji Bonów Prezentowych.
 9. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez nieuprawnioną osobę trzecią Bonami Prezentowymi, jak również za utratę lub uszkodzenie Bonów Prezentowych z przyczyny nie leżącej po stronie Wydawcy po ich przekazaniu Nabywcy.

§7

Zwrot Towarów

 1. Nabywcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem pikoteka.com na zasadach wskazanych w §11 Regulaminu Sklepu internetowego pikotka.com
 2. W przypadku zwrotu Towarów zakupionych w sklepie internetowym dostępnym pod adresem pikoteka.com przy użyciu Bonów Prezentowych, Wystawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca (tj. zwrot środków nastąpi na Bon Prezentowy).
 3. Jeżeli zamówienie Towaru było płacone za pomocą różnych form płatności (np. za pomocą Bonu Prezentowego oraz karty płatniczej) to zwrot nastąpi proporcjonalnie i za pomocą form, z jakich skorzystano dokonując płatności.

§8

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Bonów Prezentowych mogą być przesyłane za pośrednictwem:
  1. na adres korespondencyjny: Grupa Pikoteka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa;
  2. na adres e-mail: kontakt@pikoteka.com
 2. Reklamacja powinna zawierać:
 3. imię i Nazwisko, a w przypadku Nabywcy/Użytkownika będącego osobą prawną jego firmę i numer NIP;
 4. adres email;
 5. numer telefonu;
 6. zgłaszane roszczenie lub zastrzeżenie oraz krótki opis przyczyn uzasadniających podstawę roszczeń.
 7. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Wystawca w miarę możliwości skontaktuje się z Nabywcą/Użytkownikiem w celu ich uzyskania.
 8. Odpowiedzi na Reklamacje składane przez Nabywców/Użytkowników rozpatrywane są niezwłocznie po ich otrzymaniu, w kolejności ich wpływania w terminie nie dłuższym niż 30 dni. Brak odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni oznacza, stosownie do brzmienia art. 7a ustawy o prawach konsumenta, że reklamacja Nabywcy/Użytkownika będącego konsumentem została uznana za zasadną – w pozostałym zakresie co do reklamacji Nabywcy/Użytkowników nie konsumentów brak odpowiedzi nie wywołuje takiego skutku.
 9. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie poinformowana na adres email wskazany w zgłoszeniu reklamacji.

§9

Zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. W oparciu o art. 6 pkt. 1 Ustawy, Wystawca informuje Nabywców/Użytkowników o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Nabywców/Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Wystawcę środków zabezpieczających infrastrukturę Wystawcy przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.
 3. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem serwisu.
 4. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:
  1. złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;
  2. programy szpiegujące (ang.spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;
  3. spam– niechciane i nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
  4. wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
  5. włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit.
 5. Nabywca/Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki powinien być stale aktualizowany.
 6. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez Nabywców/Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:
  1. włączona zapora sieciowa (ang. firewall);
  2. aktualizacja wszelkiego oprogramowania;
  3. nie otwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia;
  4. czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji;
  5. wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia;
  6. regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware;
  7. szyfrowanie transmisji danych;
  8. instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom);
  9. używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.

§10

Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze Warunki wchodzą w życie z dniem 08.12.2020 r.
 2. Wystawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności w dowolnym terminie, z przyczyn obejmujących w szczególności:
 1. Rozszerzenie lub modyfikacja funkcjonalności Sklepu internetowego,
 2. Wprowadzenia nowych usług lub zmiany zakresu usług, w szczególności wprowadzenia odpłatności za niektóre lub wszystkie usługi,
 3. Zmiany wymagań technicznych koniecznych dla działania Sklepu internetowego, w szczególności dotyczących urządzeń i systemu teleinformacyjnego Użytkownika,
 4. Konieczności dostosowania Regulaminu do obowiązującego prawa, w szczególności w zakresie świadczonych Usług w tym konieczności usunięcia - o ile się pojawią - zapisów niezgodnych z przepisami bezwzględnie obowiązującego prawa,
 5. Konieczność dostosowania świadczonych Usług lub treści Regulaminu do orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych;
 6. Dostosowanie Regulaminu do najlepszych praktyk świadczenia usług i ochrony Nabywców/Użytkowników;
 7. Zakończenia działalności Sklepu internetowego,
 8. Zmiany danych Wystawcy ujawnionych w niniejszym Regulaminie, w szczególności danych teleadresowych.
 1. Wystawca zawiadamia o zmianie Regulaminu/Polityki Prywatności poprzez:
 1. Przesłanie zarejestrowanym Użytkownikom informacji o zmianie Regulaminu/Polityki Prywatności wraz z załącznikami oraz jednolitym tekstem Regulaminu wraz z załącznikami pocztą elektroniczną na adres pocztowy podany w procesie rejestracji oraz
 2. Komunikat widoczny dla Użytkownika po zalogowaniu, w którym wyświetla się informacja o zmianie Regulaminu wraz z załącznikami oraz link do treści nowego lub treść dokonanych zmian;
 3. Umieszczenie informacji o zmianie Regulaminu lub załączników do niego w Serwisie;
 1. Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu/załączników co najmniej w sposób wskazany w ust. 3 lit b) i c) powyżej. Korzystanie przez Użytkownika ze Sklepu internetowego, po wprowadzeniu tych zmian i po upływie ww. okresu równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji.
 2. Językiem stosowanym w relacjach wynikających z niniejszego Regulaminu i załączników do niego jest język polski.
 3. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. W przypadku gdy niniejszy Regulamin będzie sprzeczny z Polityką Prywatności należy stosować tą Politykę Prywatności.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności:
 1. Ustawa,
 2. Ustawa o usługach płatniczych,
 3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.)
 4. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.);
 5. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 ze zm.);
 6. Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.),
 7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1).
 1. Następujące dokumenty stanowią integralną część niniejszego Regulaminu:

- Załącznik nr 1 - Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług.

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1 
Administrator

Administratorem danych osobowych jest Grupa Pikoteka sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 19B (kod pocztowy: 02-677), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS: 0000689677, numer NIP: 5213790371 (dalej: „podmiot”, „administrator” lub „my”), z administratorem skontaktować się można pisząc na adres email: kontakt@pikoteka.com, lub telefonicznie pod nr. telefonu: +48 883 401 409.
W określonych przypadkach możemy przetwarzać także dane jako ich odbiorca lub podmiot przetwarzający.

§2
Inspektor Ochrony Danych

By nadzorować sprawy związane z ochroną danych osobowych oraz udzielać Państwu szczegółowych informacji wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Mogą Państwo skontaktować się z nim mailowo pisząc na adres: iod@pikoteka.com. Imię i nazwisko IOD podane są na naszej stronie internetowej.

§3
Przetwarzanie danych

1. Klienci naszego sklepu internetowego

Jeśli są Państwo naszymi klientami (ale nie zarejestrowali się Państwo na naszej stronie internetowej), to:

 1)  Państwa dane przetwarzamy w celu zawarcia lub realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w określonych przypadkach do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); przypadki naszych uzasadnionych interesów opisujemy w § 4;
2)  Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące nam usługi, kurierskie, pocztowe, prawne, księgowe lub informatyczne, inni nasi zaufani partnerzy oraz organy publiczne uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
3)  Dane przechowywane będą przez okres min. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z zawartą umową, jednakże przepisy prawa mogą przewidywać dłuższy okres przechowywania danych, w szczególności w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń; przypadki dłuższego okresu przetwarzania danych opisujemy w § 4;
4)  W związku zprzetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w § 5;
5)  Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego;
6)  Podanie danych jest wymogiem umownym, a odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy;

2. Zarejestrowani użytkownicy

Jeśli zarejestrowali się Państwo na naszej stronie internetowej, to:

1)  Państwa dane przetwarzamy w celu zawarcia lub realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w określonych przypadkach do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); przypadki naszych uzasadnionych interesów opisujemy w § 4;
2)  Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące nam usługi, kurierskie, pocztowe, prawne, księgowe lub informatyczne, inni nasi zaufani partnerzy oraz organy publiczne uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
3)  Dane przechowywane będą przez okres min. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z zawartą umową, jednakże przepisy prawa mogą przewidywać dłuższy okres przechowywania danych, w szczególności w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń; przypadki dłuższego okresu przetwarzania danych opisujemy w § 4;
4)  W związku zprzetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w § 5;
5)  Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego;
6)  Podanie danych jest wymogiem umownym, a odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy;

3. Osoby odwiedzające naszą stronę internetową

Jeżeli odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, to:

1)  Państwa dane przetwarzamy do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów, którym jest komunikacja między nami a Państwem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli korzystają Państwo z formularza kontaktowego; tworzenia zestawień, analiz i statystyk na podstawie prawnie uzasadnionych interesów polegających na udoskonalaniu naszej oferty iusług oraz dostosowywaniu ich do Państwa preferencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); pozostałe przypadki naszych uzasadnionych interesów opisujemy w § 4;
2)  Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować adres e-mail, adres IP;
3)  Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące nam usługi informatyczne i marketingowe, inni nasi zaufani partnerzy oraz organy publiczne uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
4)  Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na nadesłane zapytania lub do momentu wycofania przez Państwa zgody; przypadki dłuższego okresu przetwarzania danych opisujemy w § 4;
5)  W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem), prawo do usunięcia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), szczegółowe informacje o przysługujących prawach znajdą Państwo w § 5 ;
6)  Podanie danych jest dobrowolne;
7)  Możemy także przetwarzać informacje, które umożliwiają nam zapamiętanie Państwa preferencji w użytkowaniu witryny - do zbierania tego typu danych wykorzystujemy pliki „cookies” (więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w § 9;
8)  Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, wiążące decyzje nie są zautomatyzowane, czyli nigdy nie są podejmowane bez udziału człowieka;
9)  Dane dotyczące wykorzystywania naszej strony internetowej mogą być zastosowane do wewnętrznych celów statystycznych oraz rozwijania i ulepszania naszych produktów, usług, metod komunikacji oraz funkcjonalności naszej strony internetowej, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego. W takiej sytuacji wykorzystujemy wyłącznie dane zagregowane i nie wykorzystujemy nazwisk, adresów e-mail, ani innych informacji pozwalających na Państwa bezpośrednią identyfikację.

4. Osoby zapisane na newsletter

Jeżeli zapisali się Państwo na nasz newsletter, to:

1)  Państwa dane przetwarzamy w celach marketingowych na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę mogą Państwo wycofać w każdym czasie kontaktując się z administratorem;
2)  Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące nam usługi doradcze, informatyczne, marketingowe, inni nasi zaufani partnerzy oraz organy publiczne uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
3)  Dane przechowywane będą nie dłużej niż do czasu wyrażenia sprzeciwu dot. przetwarzania danych lub wycofania uprzednio wyrażonej zgody na wszystkie określone kanały komunikacji;
4)  W związku zprzetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w § 5;
5)  Wiążące decyzje w Państwa sprawach nie są zautomatyzowane, czyli nigdy nie są podejmowane bez udziału człowieka;
6)  Podanie danych jest dobrowolne;

5. Osoby, które wyraziły zgodę na marketing bezpośredni

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na kontakt marketingowy drogą telefoniczną lub mailową, to:

1)  Państwa dane przetwarzamy w celach marketingowych na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), kanałem komunikacji, na który wyrazili Państwo zgodę. Zgodę mogą Państwo wycofać w każdym czasie kontaktując się z administratorem;
2)  Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące nam usługi doradcze, informatyczne, marketingowe, inni nasi zaufani partnerzy oraz organy publiczne uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
3)  Dane przechowywane będą nie dłużej niż do czasu wyrażenia sprzeciwu dot. przetwarzania danych lub wycofania uprzednio wyrażonej zgody na wszystkie określone kanały komunikacji;
4)  W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w § 5;
5)  Wiążące decyzje w Państwa sprawach nie są zautomatyzowane, czyli nigdy nie są podejmowane bez udziału człowieka;
6)  Podanie danych jest dobrowolne;
7)  Jeżeli dane osobowe pozyskaliśmy niebezpośrednio od Państwa, to zgodnie z art. 14 RODO poinformujemy Państwa, w wymaganym prawnie terminie, o kategoriach przetwarzanych danych oraz źródle skąd zostały pozyskane.

6. Kontrahenci

Jeśli dostarczają nam Państwo towary lub świadczą nam usługi, to:

1) Państwa dane przetwarzamy w celu zawarcia lub realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w określonych przypadkach do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); przypadki naszych uzasadnionych interesów opisujemy w § 4;
2)  Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące nam usługi, kurierskie, pocztowe, prawne, księgowe lub informatyczne, inni nasi zaufani partnerzy oraz organy publiczne uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
3)  Dane przechowywane będą przez okres min. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z zawartą umową, jednakże przepisy prawa mogą przewidywać dłuższy okres przechowywania danych, w szczególności w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń; przypadki dłuższego okresu przetwarzania danych opisujemy w § 4;
4)  W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w § 5;
5)  Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego;
6)  Podanie danych jest wymogiem umownym, a odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy;
7)  Gdy pomiędzy nami a Państwem dochodzić będzie do zawierania umów z zakresie których jedna strona będzie przetwarzała określone dane osobowe, na rzecz drugiej strony, to zawierane będą umowy powierzenia. Podmiot przetwarzający nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody administratora.

7. Osoby reprezentujące podmioty oraz wyznaczone do kontaktu z Pikoteką

Jeśli są Państwo osobami reprezentującymi lub osobami wyznaczonymi do kontaktu, to:

1)  W sytuacji, gdy nie podał/-a nam Pan/Pani danych samodzielnie, to otrzymaliśmy je od naszego kontrahenta, który jest Pana/Pani Pracodawcą/Zleceniodawcą i udostępnił nam je w celach wynikających z wiążącej nas umowy.
2)  Kategorie przetwarzanych danych mogą obejmować: dane identyfikacyjne (zwłaszcza imię, nazwisko, stanowisko służbowe) oraz dane kontaktowe (mail, telefon).
3)  Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnianie obowiązków prawnych, ciążących na nas na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. prawa podatkowego, prawa ubezpieczeń społecznych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz uzasadniony prawnie interes administratora jakim jest kontakt między nami a Panem/Panią, jeżeli reprezentuje Pan/Pani podmiot (lub jest jego pracownikiem/zleceniobiorcą), który jest naszym kontrahentem i jest to potrzebne do realizacji zapisów umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Inne przykłady naszych uzasadnionych prawnie interesów opisujemy w § 5.
4)  Odbiorcami danych osobowych mogą być nasi zaufani partnerzy oraz podmioty świadczące nam usługi, kurierskie, pocztowe, prawne, informatyczne lub organy publiczne uprawnione do otrzymania danych na podstawie właściwych przepisów.
5)  Dane przechowywane będą przez okres dozwolony przepisami prawa: w szczególności przez czas trwania umowy, ponadto dane przechowywane będą przez okres min. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z zawartą umową, jednakże przepisy prawa mogą przewidywać dłuższy okres przechowywania danych, w szczególności w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń; przypadki dłuższego okresu przetwarzania danych opisujemy w § 5.
6)  W związku z przetwarzaniem przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w § 6
7)  Podanie danych jest wymogiem umownym, a odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie lub realizację postanowień umowy.
8)  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG
9) Pozyskiwane przez nas dane osobowe, nie będą przez nas wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 8. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnej lub w innej formie

Jeśli należą Państwo do grona naszych pracowników lub osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnej lub w innej formie, to:

 1)  Państwa dane przetwarzamy w celu zawarcia lub realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), na podstawie i w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), lub w celu realizacji umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu wywiązania się z przepisów prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c), a w określonych przypadkach do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); przypadki naszych uzasadnionych interesów opisujemy w § 4;
2)  Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące nam usługi, kurierskie, pocztowe, prawne, księgowe lub informatyczne, inni nasi zaufani partnerzy, banki oraz organy publiczne uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
3)  Państwa dane przechowywane będą przez okres trwania umowy oraz min. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z zawartą umową, jednakże przepisy prawa mogą przewidywać dłuższy okres przechowywania danych, wszczególności w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń; przypadki dłuższego okresu przetwarzania danych opisujemy w § 4;
4)  W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w § 5;
5)  Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego;
6)  Podanie danych jest wymogiem umownym, a odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy.

9. Kandydaci do pracy

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi ofertami pracy lub współpracy, to:

1)  Państwa dane przetwarzamy w celu zawarcia umowy o pracę na podstawie i w zakresie określonym w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), bądź zawarcia umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); przetwarzamy Państwa dane osobowe również do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) zgodnie § 4;
2)  W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach lub zawarcia w dokumentach aplikacyjnych informacji, które mogą zostać uznane za dane wrażliwe, będą one przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
3)  Kategorie przetwarzanych danych obejmują: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, wskazane przez Państwa dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, firmę (w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą), a także inne dane, które podali Państwo w dokumentach aplikacyjnych;
4)  Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi informatyczne;
5)  Dane przechowywane będą przez okres prowadzenia danej rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na dalsze ich przechowywanie na potrzeby rekrutacji prowadzonych w przyszłości; przypadki dłuższego okresu przetwarzania danych opisujemy w § 4;
6)  W związku zprzetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), szczegółowe informacje o przysługujących prawach znajdą Państwo w § 5;
7)  Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego;
8)  Podanie danych wynika z zakresu określonego przez Kodeks pracy lub jest wymogiem umownym (w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną) a odmowa ich podania może

§4
Inne podstawy przetwarzania

1. W celach niezbędnych do realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) Państwa dane będziemy przetwarzać:

1) przez czas wykonywania obowiązków prawnych nakładanych na nas przez właściwe przepisy, w tym m.in. przepisy prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych etc.;
2) przez czas, w którym określone przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane (przepisy te mogą przewidywać różny okres przechowywania danych).

2. Ponadto, Państwa dane możemy przetwarzać także w innych celach, wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

1) prowadzenia korespondencji i kontaktu z Państwem;
2) ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności innemu podmiotowi;
3) promocji firmy oraz naszych usług;
4) tworzenia zestawień, analiz i statystyk;
5) nawiązania współpracy biznesowej lub partnerskiej;
6) archiwizacji.

3. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, jeżeli w określonych przypadkach Państwa prawa i wolności okażą się wobec nich nadrzędne.

§5
Prawa

1. Prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii – na Państwa żądanie udzielimy informacji, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jesteśmy również zobowiązani, na oddzielne żądanie, udzielić bardziej szczegółowych informacji wzakresie: celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, odbiorców danych lub ich kategorii, okresu przechowywania danych osobowych lub kryteriów jego ustalania, źródła pozyskania danych, o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych i konsekwencjach takiego przetwarzania danych dla Państwa. W przypadku przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego poinformujemy Państwa również o stosowanych na potrzeby transferu zabezpieczeniach na Państwa żądanie. Na Państwa żądanie sporządzimy również kopię danych osobowych. Zostanie ona Państwu udostępniona wpopularnym formacie pliku informatycznego. Pierwsza kopia zostanie udostępniona bezpłatnie. Jednak za każdą kolejną możemy naliczyć opłatę w wysokości, którą określimy w oparciu o postanowienia RODO.

2. Prawo do sprostowania danych – jeśli okaże się, że Państwa dane osobowe są niepoprawne usuniemy nieprawidłowości. Zrobimy to z własnej inicjatywy – bądź, jeśli zwrócą nam Państwo na to uwagę – na Państwa żądanie.

3. Prawo do usunięcia danych, w tym „prawo do bycia zapomnianym” – jeśli nie życzą sobie Państwo przetwarzania danych osobowych i stwierdzimy brak innych podstaw prawnych, które umożliwiają nam przetwarzanie Państwa danych – usuniemy je z naszych baz danych. Należy jednak pamiętać, że usunięcie niektórych danych może uniemożliwić nam świadczenie usług dla Państwa – dotyczy to tych usług w związku z którymi konieczne jest przetwarzanie danych osobowych, które zostały udostępnione. Przykładowo, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Państwa pytania i przedstawić Państwu naszą ofertę, jeżeli zażądają Państwo usunięcia adresu e-mail. Mimo takowego żądania, w określonych będziemy jednak mogli przetwarzać niektóre dane osobowe na zasadach określonych w RODO z powodu np. obowiązków prawnych ciążących na nas.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadkach przewidzianych przez RODO, na Państwa żądanie ograniczymy przetwarzanie Państwa danych osobowych. Najprościej rzecz ujmując, ograniczenie przetwarzania danych osobowych uniemożliwia ich wykorzystywanie poza przechowywaniem. Wtakim przypadku jakiekolwiek inne działania na danych podlegających ograniczeniu przetwarzania, będą mogły być wykonywane jedynie za Państwa zgodą. Zaznaczyć jednak należy, że nie jest to prawo bezwzględne i w określonych będziemy jednak mogli przetwarzać niektóre dane osobowe na zasadach określonych w RODO z powodu np. obowiązków prawnych ciążących na nas.

5. Prawo do przenoszenia danych – na zasadach przewidzianych w RODO mogą Państwo zażądać przekazania danych osobowych zapisanych w standardowym formacie pliku nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli Państwa celem jest przekazanie ich innemu administratorowi, prześlemy plik zawierający Państwa dane osobowe bezpośrednio do niego.

6. Prawo do sprzeciwu – w niektórych przypadkach, nawet jeśli przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem, bez Państwa zgody, mogą Państwo żądać od nas zaprzestania przetwarzania danych osobowych wnosząc sprzeciw. Będzie on uzasadniony, jeżeli wykażą Państwo, że nasze zgodne z prawem działania mimo wszystko naruszają Państwa interesy, prawa lub wolności.

7. Prawo do niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom w indywidualnych przypadkach, w tym profilowaniu – mają Państwo prawo, by nie podlegać decyzjom, które miałyby opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jeżeli miałyby one wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.

8. Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie – w sytuacji, gdy poprosiliśmy Państwa o zgodę mogą Państwo wycofać tę zgodę w każdym czasie. Jeżeli nie będziemy mieli odrębnej podstawy przetwarzania, zaprzestaniemy wykorzystywania danych osobowych wtym celu, wjakim została wyrażona zgoda. Należy jednak pamiętać, że wycofanie zgody może czasem uniemożliwić dostarczenie Państwu interesujących treści lub informacji.

9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeśli uważają Państwo, że przez nasze działania związane z przetwarzaniem danych osobowych Państwa prawa zostały naruszone, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10. Wymienione powyżej prawa mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach, jak już było wyżej zaznaczone, np. kiedy możemy wykazać, że jesteśmy zobowiązani prawnie do przetwarzania Państwa danych.

11. Jeśli pragną Państwo skorzystać z należnych praw, wszystko co należy zrobić to przesłać odpowiednią prośbę korzystając z danych kontaktowych wskazanych w § 1 lub § 2.

§6
Źródła danych

1. Co do zasady, większość danych, które przetwarzamy to informacje, które przekazali nam Państwo z własnej woli.
2. W niektórych przypadkach, możemy przetwarzać dane osobowe, które jesteśmy wstanie wywnioskować względem Państwa na podstawie innych informacji, które nam Państwo przekazują oraz które pozyskujemy w toku naszych relacji. Dane te nie będą przetwarzane dłużej niż jest to konieczne ze względu na cel, dla którego zostały zebrane lub będą niezwłocznie usuwane.
3. W przypadku, gdy nie uzyskaliśmy danych osobowych bezpośrednio od Państwa, informujemy, że:

1) dane mogły zostać uzyskane od osoby lub podmiotu, który wskazał Państwa jako osoby reprezentujące lub wyznaczone do kontaktu;
2) w przypadku osób biorących udział wprocesie rekrutacji lub osób zainteresowanych nawiązaniem współpracy w oparciu o umowę cywilnoprawną - dane osobowe mogły zostać uzyskane od agencji rekrutacyjnych lub firm doradztwa personalnego, zktórymi współpracujemy lub naszych pracowników (w przypadku poleceń);

§7
Międzynarodowy transfer danych

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państw i organizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wktórych prawo może nie zapewniać odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych.

§8
Pliki „cookies”

1. Nasza strona internetowa korzysta z plików „cookies”.
2. Pliki „cookies”, są to informacje w postaci niewielkich plików tekstowych zapisywanych na Państwa urządzeniach przez serwer. Są one istotne, ponieważ pozwalają serwerowi na każdorazowe odczytanie informacji w przypadku połączenia z konkretnym urządzeniem.
3. Informacje pozyskiwane za pomocą mechanizmu cookies oraz dane operacyjne mogą stanowić dane osobowe w rozumieniu RODO. Takie dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyświetlania strony.
4. Podstawą przetwarzania danych gromadzonych za pomocą „koniecznych” plików cookies oraz danych operacyjnych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w postaci:

1)  okazjonalnej analizy plików z logami w celu określenia: z jakich przeglądarek korzystają odwiedzający witrynę, które zakładki, strony lub podstrony są najczęściej lub najrzadziej odwiedzane lub przeglądane, czy struktura strony nie zawiera błędów;
2)  zapobieganiu nieautoryzowanemu dostępowi do serwisu i rozpowszechnianiu złośliwych kodów oraz zapobieganie uszkodzeniom systemów komputerowych i systemów komunikacji elektronicznej.

5. Podstawą przetwarzania plików „cookies” innych niż „konieczne” jest dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
6. Bardziej szczegółowe informacje o plikach „cookies” znajdują się w Polityce Cookies umieszczonej na naszej stronie internetowej.

§10
Uwagi końcowe

1. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności, które mogą wynikać z potrzeb dostosowywania do zmian w przepisach prawa, czy obowiązujących standardów prywatności lub też związanych z poszerzeniem naszej oferty.
2. O wszelkich zmianach dotyczących przetwarzania danych będziemy Państwa informować stosownym komunikatem na naszej stronie internetowej.
3. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 13.03.2023 r

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookie. Możesz je wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej