Koszyk jest pusty

REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego pikoteka.com

§1 Informacje podstawowe

 1. Niniejszy regulamin wydany w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) określa:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
   1. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca;
   2. zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym;
  1. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.pikoteka.com prowadzonego przez spółkę – Grupa Pikoteka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 19B (kod pocztowy: 02-677), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS: 0000689677, o numerze NIP: 5213790371
 1. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy:
  1. za pośrednictwem formularza kontaktowego Sprzedawcy udostępnionego na stronie internetowej pod adresem www.pikoteka.com
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e‐mail: kontakt@pikoteka.com ;
  3. pocztą tradycyjną na adres: Grupa Pikoteka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa
 1. Pojęcia użyte w Regulaminie w liczbie pojedynczej odnoszą się także do liczby mnogiej i odwrotnie, chyba że co innego wyraźnie wynika z Regulaminu.
 2. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem Strony internetowej w formie, która umożliwia jego uzyskanie (pobranie), utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.

§2 Definicje

 1. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztów wymieniona w cenniku dostaw znajdującym się pod adresem www.pikoteka.com
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.pikoteka.com
 3.  Klient- pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 6.  Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem: pikoteka.com za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 7. Sprzedawca/Usługodawca- Grupa Pikoteka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 19B (kod pocztowy: 02-677), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS: 0000689677, o numerze NIP: 5213790371
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Usługodawcę na rzecz Klienta Towaru za zapłatą ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe o ile wystąpią, której warunki określa niniejszy Regulamin. Umowa sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedającym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedającego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa sprzedaży określa w szczególności Towar, jego główne cechy, cenę, oraz inne istotne warunki.
 9.  Towar– rzecz oferowana do sprzedaży na Stronie internetowej dostępnej pod adresem: www. , pikoteka.com tj. dzieło oryginalne (obraz, rzeźba, ect.) oraz praca utrwalona i zwielokrotniona za pomocą techniki druku.
 10.  Zamówienie – prowadzące do zawarcia Umowy sprzedaży oświadczenie woli Klienta określające na wybrane przez niego Towary wskazanego rodzaju i ilości.
 11. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1).
 12. Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, o których mowa w RODO oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 13. Cookies (tzw. „ciasteczka”) – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które ]przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu internetowego www.pikoteka.com i przeznaczone są do korzystania ze Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 14. Newsletter – usługa elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Towarach, nowościach i promocjach w Sklepie internetowym pikoteka.com
 15. Siła wyższa - oznacza niezależne od woli strony zdarzenie uniemożliwiające wykonanie jej zobowiązań wynikających z Umowy sprzedaży w całości lub w części, trwale lub przejściowo, którego strona nie mogła w normalnych warunkach przewidzieć ani zapobiec lub przeciwdziałać zdarzeniu bądź jego skutkom przy zachowaniu należytej staranności. Zdarzeniami siły wyższej są w szczególności m.in. klęski żywiołowe, akty władzy państwowej, działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne, strajki powszechne i lokauty (za wyjątkiem strajków i lokautów u Stron) lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje i blokady drogowe lub wszelkie inne okoliczności lub przyczyny niezależne od stron.

§3 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.pikoteka.com
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania elektronicznej rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego,
  2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego,
  3. zasady realizacji Umowy Sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.
 1. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Klient może skorzystać z usługi Newslettera dostępnej na Stronie internetowej pikoteka.com Usługodawcy. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta oraz składania Zamówienia – z chwilą utworzenia Konta oraz złożenia Zamówienia Klient zostaje zapisany na Newsletter.
 3. Usługa elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@pikoteka.com lub też pisemnie na adres: Grupa Pikoteka sp. z o.o., ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen Towarów znajdujących na Stronie Internetowej www.pikoteka.com Wprowadzone zmiany nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przed zmianą ceny.

§4 Zasady realizacji Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, zgodnie z treścią Regulaminu.
 2.  Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi pomiędzy Klientem a Sprzedającym w chwili potwierdzenia realizacji zamówienia przez Sprzedającego.
 3. Do zawarcia Umowy sprzedaży niezbędne jest:
  1. zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem i zaakceptowaniem jego treści,
  2. zapoznanie się Klienta z Polityką Prywatności i zaakceptowanie jej treści,
  3. wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, otrzymywanie informacji generowanych przez system oraz informacji od Sprzedającego dotyczących realizacji Zamówienia,
  4. poprawne złożenie Zamówienia,
  5. potwierdzenie Zamówienia przez Sprzedającego.
 1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§5 Składanie zamówień

 1. W celu złożenia Zamówienia wymagane jest posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 2. W celu złożenia Zamówienia Klient ma możliwość jego dokonania poprzez:
  1. może lecz nie musi zarejestrować się w Sklepie internetowym poprzez utworzenie konta w systemie informatycznym i ustalenie poufnego loginu i hasła. Przy składaniu ponownego Zamówienia Klient może korzystać z wcześniej ustalonego loginu i hasła do utworzonego konta.
  2. dodać Zamówienie do Koszyka bez dokonywania rejestracji w Sklepie internetowym,
 1. Klient składający Zamówienie jest zobowiązany do podania prawdziwych i kompletnych danych tj.:
  1. imię i nazwisko;
  2. Adres e-mail;
  3. Adres korespondencyjny (ulica, nr domu, nr lokalu, miasto, kod pocztowy);
  4. Nazwę/firmę(w przypadku Zamówień składanych przez przedsiębiorców);
  5. Numer NIP (w przypadku Zamówień składanych przez przedsiębiorców);
  6. Nr telefonu;

oraz informowania Sprzedawcę o wszelkich zmianach dotyczących podanych danych.

 1. Składając Zamówienie Klient wskazuje rodzaj i ilość Towaru, zobowiązuje się do zapłaty ceny oraz jego odbioru.
 2. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do Koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia- do chwili naciśnięcia przycisku „Kupuję i Płacę”- Klient ma możliwość modyfikować wprowadzone dane oraz wybrany Towar. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie internetowej.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, zostanie wyświetlone podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać m.in.:
  1. przedmiot zamówienia:
   1. w przypadku Zamówienia Towaru jakim jest oryginalny obraz: tytuł obrazu, wymiary obrazu, imię i nazwisko autora
   2. w przypadku pracy wykonanej techniką cyfrową, przeznaczoną do druku– format, ilość i typ druku.
  1. jednostkową oraz łączną cenę zamawianych produktów, w tym dodatkowe koszty (o ile takie będą występować),
  2. metodę płatności,
  3. sposób Dostawy,
  4. przewidywany czas realizacji Zamówienia oraz Dostawy.
 1. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu i Polityki Prywatności, podanie Danych Osobowych oznaczonych jako obowiązkowe tj.: imię i nazwisko, adres Dostawy, numer telefonu oraz adres e-mail oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i Płacę”.
 2. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 3.  Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz dokument sprzedaży w postaci faktury VAT.
 4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 10 powyżej.
 5. Jeżeli Klient będący osobą fizyczną składa Zamówienie przy użyciu danych dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta (w tym z podaniem nazwy/firmy i numeru NIP), Sprzedający uznaje, że dokonuje tego w związku z taką działalnością i faktura VAT wystawiona będzie na tego Klienta jako prowadzącego działalność gospodarczą.
 6. Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie składania zamówienia. Za chwilę otrzymania faktury VAT przez Klienta uznaje się chwilę doręczenia wiadomości e-mail z fakturą na adres e-mail Klienta. Przez doręczenie rozumie się przesłanie wiadomości e-mail z fakturą na serwer pocztowy Klienta.
 7. Akceptacja niniejszego Regulaminu przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem żądania wystawienia faktury VAT dokumentującej sprzedaż.

§6 Rejestracja

 1. Klient przed dokonaniem rejestracji w Sklepie internetowym pod adresem pikoteka.com  powinien dokładnie zapoznać się z treścią Regulaminu, a jego akceptacja oznacza zobowiązanie do przestrzegania zawartych w nim postanowień.
 2. Sprzedawca przetwarza Dane Osobowe zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności. Klient przed dokonaniem rejestracji powinien zapoznać się i zaakceptować treść Polityki Prywatności.
 3. Klient rejestrujący się w Sklepie internetowym za pośrednictwem formularza zamieszczonego w Sklepie internetowym pod adresem www.pikoteka.com  podaje swoje Dane Osobowe: imię i nazwisko, adres-email, numer telefonu oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.
 4. Klient wprowadza do formularza zamieszczonego w Sklepie internetowym pod adresem pikoteka.com swój adres e‐mail, który stanowi jednocześnie login Klienta oraz wprowadza znane jedynie sobie hasło.
 5. W celu potwierdzenia prawidłowości danych podawanych podczas rejestracji w Sklepie internetowym, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie danych.
 6. Zarejestrowany Klient jest zobowiązany do ochrony danych uwierzytelniających dostęp do Konta w Sklepie Internetowym przed dostępem osób nieuprawnionych.
 7. Sprzedawca nie odpowiada za szkody spowodowane udostępnieniem przez Klienta hasła osobom trzecim lub posługiwaniem się przez osoby trzecie loginem lub hasłem do Konta utworzonego przez Klienta.
 8. Adres e‐mail Klienta jest powiązany z Kontem Klienta w ramach Sklepu internetowego i stanowi konieczną formę jego identyfikacji oraz będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem usług.
 9. Klient zapewnia, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają niczyich praw, dóbr lub interesów, prawa lub prawem chronionej tajemnicy, ani dobrych obyczajów. Postanowienie to stosuje się również odpowiednio do hasła wybranego przez Klienta w ramach formularza rejestracyjnego.

§7 Usunięcie Konta Klienta

 1. Każdy zarejestrowany Klient może w dowolnym momencie usunąć swoje Konto.
 2. Usunięcie Konta możliwe jest poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku w zakładce „Ustawienia konta”. System poprosi o potwierdzenie chęci usunięcia Konta. Kliknięcie „Usuń konto” spowoduje usunięcie Konta Klienta.
 3. Zarejestrowany Klient może usunąć swoje Konto na wniosek skierowany pocztą elektroniczną na adres: kontakt@pikoteka.com  bądź na pisemną prośbę wysłaną na adres: Grupa Pikoteka sp. z o.o., ul. Cybernetyki19b; 02‐677 Warszawa. Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia Konta Klienta niezwłocznie po otrzymaniu wniosku.
 4. Usunięcie Konta Klienta spowoduje usunięcie wszystkich danych zgromadzonych w Sklepie internetowym powiązanych z Kontem, z zastrzeżeniem postanowień Polityki Prywatności dotyczących przechowywania i usuwania Danych Osobowych.
 5. Klient nie może ponownie aktywować usuniętego Konta, może natomiast utworzyć Konto ponownie.

§8 Dostawa

 1. Dostawa Towarów odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami na adres dostawy wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 2.  Sprzedawca realizuje Dostawę Towarów na terytorium Polski za pomocą:
  1. Poczty Polskiej
  2. Przesyłki kurierskiej DPD
  3. Przesyłki kurierskiej DHL
  4. Osobiste dostarczenie przez Usługodawcę
 1.  Klient ma możliwość osobistego odbioru zamówionego towaru przez Sklep internetowy w siedzibie Usługodawcy mieszczącym się przy ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa. Wybór osobistego odbioru zamówienia przez Klienta w siedzibie Usługodawcy będzie możliwy podczas wyboru sposobu Dostawy, w chwili składania zamówienia.
 2. Czas realizacji zamówienia i Dostawy, w przypadku pełnej dostępności Towarów, wynosi:
  1. Prace oryginalne – czas realizacji Zamówienia i Dostawy oraz sposób Dostawy będą każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Klientem;

  2. Druk bez oprawy:
   1. Czas realizacji Zamówienia: do 7 dni roboczych;
   2. Czas Dostawy: do 5 dni robaczych.
  1. Druk + oprawa:
   1. Czas realizacji Zamówienia: do 14 dni roboczych,
   2. Czas Dostawy: do 5 dni roboczych.
 1. Czas realizacji Zamówienia jest to czas od zaksięgowania wpłaty do momentu wydania paczki kurierowi.
 2.  Czas Dostawy Zamówienia to czas od wydania paczki kurierowi do pierwszej próby doręczenia paczki na wskazany adres przez Klienta.
 3. W przypadku, gdy realizacja Zamówienia nie jest możliwa w czasie wskazanym w ust. 4 powyżej, Klient zostanie o tym powiadomiony drogą e-mail lub telefonicznie.
 4. Wszelkie zmiany warunków Dostawy dokonane przez Klienta po wysyłce Towaru, w tym zmiany miejsca lub terminu Dostawy, mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami, które ponosi Klient.
 5. W przypadku braku możliwości dostarczenia Towaru do Klienta z przyczyn leżących po stronie Klienta wszelkie koszty związane z ponowną wysyłką lub przechowaniem Towaru ponosi Klient. Koszt zwrotu przesyłki z tytułu nieskutecznego doręczenia ponosi Klient.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Towaru, Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o gotowości Towaru do odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez telefon.
 7. W razie przesłania Zamówienia do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do udzielenia odpowiedzialności przewoźnika.

§9 Metody Płatności

 1. Klient ma możliwość uiszczenia płatności za złożone Zamówienie, w systemie bankowości elektronicznej operatora płatności PayU, poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie Sklepu.
 2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą są za pośrednictwem serwisów PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu internetowego www.pikoteka.com w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej www.payu.pl
 3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399, posiadająca NIP: 7792308495, oraz posiadająca REGON: 300523444.

§10 Reklamacje

 1. Sprzedawca na mocy art. 558 §1 Kodeksu cywilnego wyłącza względem siebie odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru wobec Klientów będącymi przedsiębiorcami (w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego), którzy nie są Konsumentami. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku zatajenia podstępnie przez Sprzedawcę wady.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Klientowi Towar wolny od wad istotnych i wad fizycznych z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumentów za wady towaru na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.).
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo lub na podstawie niniejszego Regulaminu, Konsumenci powinni kierować na adres: Grupa Pikoteka Sp. z o.o., Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa.
 4. Procedura składania reklamacji. Każda reklamacja składana przez Konsumenta powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres do korespondencji,
  3. adres e-mail,
  4. wskazanie reklamacyjnego Towaru,
  5. numer Zamówienia,
  6. potwierdzenie dokonania zakupu: paragon lub faktura lub potwierdzenie przelewu lub potwierdzenie przelewu płatności kartą płatniczą bądź duplikat faktury,
  7. oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji, tj. opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją, w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność wystąpiła,
  8. określenie zakresu żądania przez Konsumenta składającego reklamację.
 1. Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego na Stronie internetowej www.pikoteka.com W tym celu należy go wydrukować i wypełnić zgodnie z ust. 4 powyżej.
 2. Dostarczenie Towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe. Zaleca się, aby zareklamowany Towar był zapakowany w oryginalnym opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
 3. Zastrzega się, aby Konsument wraz z reklamacją Towaru dostarczył Towar na zasadach opisanych w ust. 4 powyżej wraz z certyfikatem oryginalności jaki został dołączony do Zamówienia, a który stanowi nierozłączny element Zamówienia.
 4. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca w miarę możliwości skontaktuje się z Konsumentem w celu ich uzyskania.
 5. Odpowiedź na reklamacje składane przez Konsumentów rozpatrywane są niezwłocznie po ich otrzymaniu, w kolejności ich wpływania w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia wpływu – zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji.
 6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Konsument zostanie poinformowany na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu reklamacji, chyba że Konsument zastrzegł, iż decyzja co do sposobu rozpatrzenia reklamacji powinna być sporządzona na piśmie i przesłana na wskazany adres przez Konsumenta. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za zasadną.
 7. Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku, porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.

§11 Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Klientowi będącemu wyłącznie Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej w Sklepie internetowym www.pikoteka.com  na zasadach wskazanych poniżej.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje, jeżeli przedmiotem Umowy sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfiki Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb -zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 20 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Sprzedawcy przed jego upływem w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  kontakt@pikoteka.com lub na piśmie na adres: ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa.
 4. Bieg terminu odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie Towaru (w przypadku sprzedaży wielu Towarów – w posiadanie ostatniego z nich).
 5. Po otrzymaniu oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w zachowanym terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego w formie wybranej przez Konsumenta. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowa jest uważana za niezawartą. Konsument zobowiązany jest wówczas do zwrotu zakupionego Towaru wraz z certyfikatem oryginalności, jaki został dołączony do Zamówienia, a który stanowi nierozłączny element Zamówienia (nowego, bez śladów używania, poprawnie zabezpieczonego), niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia na adres: ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 6. Zaleca się, aby zwracany Towar był zapakowany w oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
 7.  W terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży i zwrotu Towaru, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 8. Zwrot kosztów następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9.  Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może powstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub do chwili dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy).
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 12. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem stanowi załącznik do Regulaminu.

§12 Warunki techniczne korzystania z usługi

 1. W celu poprawnego korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien posiadać: połączenie z siecią Internet, urządzenia pozwalające na korzystanie z zasobów sieci Internet (komputer, tablet etc.), podstawowy system operacyjny oraz najnowszą wersję przeglądarki stron www (np. Chrome, Firefox, Internet Explorer) umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www oraz obsługującą język oprogramowania JavaScript, z włączoną opcją akceptowania plików cookies, aktywne konto poczty elektronicznej, oprogramowanie Adobe Acrobat Reader umożliwiające odczytywanie plików pdf, numer telefonu komórkowego.
 2. Sprzedawca informuje, iż korzystanie z usługi może się wiązać z narażeniem na wprowadzenie do komputera wirusów komputerowych, tzw. koni trojańskich oraz spamu. W celu zapobieżenia takiemu niebezpieczeństwu zaleca się ostrożne podejście do programów pochodzących z nieznanych źródeł, poczty elektronicznej otrzymanej od nieznanego nadawcy oraz zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania chroniącego komputer przed wirusami i końmi trojańskimi.

§13 Ochrona praw własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie i prawa własności przemysłowej do Strony internetowej do jej poszczególnych elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji, programów, narzędzi  baz danych, znaków towarowych, logotypów zastrzeżone są na rzecz Sprzedawcy lub innego podmiotu z grupy Sprzedawcy.
 2. Korzystanie ze Strony internetowej, nie oznacza nabycia przez Klienta jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów, baz danych, programów, znaków towarowych i logotypów w nich zawartych.
 3. Klient może korzystać ze Strony internetowej w ramach dozwolonego użytku osobistego, wyznaczonego przez przepisy prawa oraz na warunkach niniejszego Regulaminu. Powielanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób materiałów umieszczonych na Stronie internetowej bez pisemnej zgody Sprzedawcy oraz poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

§14 Przetwarzanie Danych Osobowych 

 1. W ramach świadczenia usług drogą elektroniczną na Stronie internetowej, Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie i na warunkach określonych obowiązującymi przepisami prawa oraz opisanymi w Polityce Prywatności Sprzedawcy dostępnej na stronie https://pikoteka.com/pl/serwis/polityka-prywatnosci
 2. Administratorem danych osobowych jest Grupa Pikoteka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-677) przy ul. Cybernetyki 19B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000689677.
 3. Klient ma prawo do:
  1. dostępu do treści swoich Danych Osobowych (art. 15 RODO):

prawo do uzyskania od administratora danych potwierdzenia, czy przetwarza on Pani/Pana dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych, a także do następujących informacji:

   1. informacji o celach przetwarzania Pani/Pana Danych Osobowych;
   2. informacji o kategoriach Pani/Pana Danych Osobowych przetwarzanych przez administratora;
   3. informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym administrator ujawnił Pani/Pana Dane Osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane;
   4. informacji o możliwości skorzystania przez Panią/Pana z praw w zakresie ochrony Danych Osobowych, a także sposobu w jaki może nastąpić realizacja takich praw;
   5. informacji o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
   6. informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz w określonych przypadkach o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Pani/Pana.
  1. otrzymania kopii Danych Osobowych (art. 15 ust 3 RODO):

prawo do uzyskania przez Panią/Pana kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych

  1. sprostowania Danych osobowych (art. 16 RODO):

prawo do żądania od administratora niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych

  1. usunięcia Danych Osobowych (art. 17 RODO):

prawo do żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Pani/Pana dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek:

   1. Dane Osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;
   2. cofnął Pan/Pani zgodę, na której opiera się przetwarzanie i administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania Pani/Pana Danych Osobowych;
   3. Pani/Pana Dane Osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   4. Pani/Pana dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia Danych Osobowych, w przypadku, gdy administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania Danych Osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora;
  1. żądania ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych (art. 18 RODO):

prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana Danych Osobowych w następujących przypadkach:

   1. gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość Danych Osobowych przetwarzanych przez administratora – na okres umożliwiający sprawdzenie przez administratora prawidłowości tych danych;
   2. gdy przetwarzanie Pani/Pana Danych Osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwił się Pan/Pani usunięciu swoich Danych Osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
   3. gdy administrator nie potrzebuje już Pani/Pana Danych Osobowych do celów przetwarzania, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku realizacji praw do ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych, administrator może przetwarzać Pani/Pana Dane Osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Pani/Pana zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
  1. przenoszenia danych (art. 20 RODO):

ma prawo Pani/Pan do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych administratorowi danych oraz żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Administrator danych jest obowiązany udostępnić dostarczone przez Panią/ Pana dane, które spełniają łącznie następujące warunki:

   1. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany
   2. dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową
   3. Wykonanie prawa do przenoszenia danych nie może niekorzystnie wpływać na praw ani wolności innych osób.
  1. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych (art. 21 RODO):

ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora danych, w tym profilowaniu. Administrator danych nie może w dalszym ciągu przetwarzać Pani/Pana danych osobowych po zgłoszeniu sprzeciwu, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom w celu i zakresie wymaganym dla prawidłowej realizacji Zamówienia, na potrzeby którego zostały zebrane.
 2. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych na Stronie internetowej znajdują się w Polityce Prywatności.
 3. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę należy kierować do Administratora Danych Osobowych pod emial:  kontakt@pikoteka.com oraz do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Adam Dębski  pod emial: iodo@pikoteka.com oraz listownie na adres spółki :

  Grupa Pikoteka sp. z o.o.
  ul. Cybernetyki 19 B
  02-677 Warszawa

 

§15 Pliki Cookie

 1. Stosownie do treści art. 6 pkt 2 Ustawy oraz art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.), Sprzedawca, informuje niniejszym o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług, wprowadzanych przez Sprzedawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
  1. Sklep internetowy www.pikoteka.com wykorzystuje pliki Cookies tj. pliki tekstowe zachowywane przez przeglądarkę na twardym dysku komputera Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego, które zawierają określone informacje umożliwiające w szczególności identyfikację połączenia. Pliki Cookies stanowią prawnie dopuszczalne i użyteczne narzędzie, na przykład w analizowaniu skuteczności projektu strony internetowej i reklamy oraz w sprawdzaniu tożsamości użytkowników prowadzących transakcje w systemie online.
  2. Sklep internetowy wykorzystuje Cookies sesyjne, które przechowywane na urządzeniu Klienta pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Po zakończeniu sesji, zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta.
  3. Serwis wykorzystuje Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Klienta. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta.
  4. Sklep internetowy wykorzystuje pliki Cookies wewnętrzne w celu realizacji procesów niezbędnych do zapewnienia realizacji funkcjonalności Sklepu, w celach statystycznych oraz reklamowych, a także w celu utrzymania sesji zalogowanego Klienta, w tym w zakresie niezbędnym dla utrzymania w pamięci dokonanych przez Klienta wyborów dotyczących zamówienia, poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu internetowego, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki, optymalizacji i zwiększenia wydajności świadczonych usług. Za pośrednictwem plików Cookies Sklep internetowy zbiera dane dotyczące aktualnego języka Klienta, adresu strony wywołującej.
  5. Sklep internetowy wykorzystuje pliki Cookies zewnętrzne zamieszczane przez podmioty trzecie w celach analitycznych, w tym analizy i monitorowania ruchu na stronach internetowych.
  6. Pliki Cookies mogą być umieszczane w Urządzeniach końcowych Klientów również przez podmioty współpracujące ze Sklepem internetowym pikoteka.com
   1. Warunkiem działania Cookies jest ich akceptacja w przeglądarce internetowej poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień przeglądarki oraz ich nie usuwanie. Większość przeglądarek w sposób domyślny posiada włączone funkcje umożliwiające zapis plików Cookies.
   2. Klient może w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć możliwość przetwarzania plików Cookies przez swój system teleinformatyczny, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta Klient. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na takie działania.

Sklep internetowy pikoteka.com nie zbiera w sposób automatyczny żadnych innych informacji dotyczących Klienta niż wskazane w powyższych plikach Cookies. Przechowywanie plików Cookies lub uzyskiwanie dostępu do plików Cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Klienta i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

 

§16 Siła wyższa

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile jest spowodowane okolicznościami, na które Sprzedawca nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku Siły Wyższej realizacja Zamówienia może zostać wydłużona i/lub zawieszona na okres równy okresowi działania Siły Wyższej powiększony o okres niezbędny do ewentualnego prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego www.pikoteka.com
 2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej, Sprzedawca poinformuje Klientów poprzez umieszczenie informacji o wystąpieniu Siły wyższej na głównej stronie Sklepu internetowego oraz w wiadomości e- mail po złożeniu Zamówienia.
 3. Dodatkowo, zarejestrowani Klienci zostaną poinformowani, o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej, za pośrednictwem adresu e-mail, podanego w chwili zakładania Konta.

 

§17 Postanowienia końcowe

 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 roku

 1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie z ważnych powodów takich jak zmiany działalności w postaci zmian jej profilu, wprowadzeniu nowych usług lub udogodnień, zmiany w zakresie danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Sprzedawcy inne zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego, zmiany w przepisach prawnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie informacji o zmianie Regulaminu na stronie głównej Sklepu internetowego zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu internetowego przez okres co najmniej 7 (siedmiu) kolejnych dni kalendarzowych . Wszelkie zmiany Regulaminu wejdą w życie nie wcześniej niż po upływie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od momentu umieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu internetowego.
 2. Klient zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przy pierwszym logowaniu na stronie Sklepu internetowego po zmianie Regulaminu oraz o możliwości zaakceptowania lub odmowy zaakceptowania zmienionego Regulaminu. Odmowa zaakceptowania zmienionego Regulaminu będzie się wiązała z usunięciem konta Klienta.
 3. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszać praw nabytych Klienta wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany (strony wiąże Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia przez Klienta).
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny bezpłatnie na stronie Sklepu internetowego.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności: postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019, poz. 134).
 6. Spory związane ze świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu internetowego rozstrzygać będzie sąd powszechny według właściwości ogólnej.

Pobierz wzór formularza odstąpienia od umowy (PDF.)

Regulamin Bonów Prezentowych

REGULAMIN BONU PREZENTOWEGO

§1

Definicje

 1. Wystawca – Grupa Pikoteka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000689677, posiadająca NIP o numerze: 5213790371 oraz REGON o numerze: 367980020;
 2. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem: pikoteka.com, który jest prowadzony przez  Grupa Pikoteka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000689677, posiadająca NIP o numerze: 5213790371 oraz REGON o numerze: 367980020;
 3. Elektroniczny Bon Prezentowy – elektroniczny imienny bon towarowy w formie niematerialnej, uprawniający użytkownika do nabycia na jego podstawie towarów oferowanych w Sklepie internetowym do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej bonu;
 4. Papierowy Bon Prezentowy – bon towarowy na okaziciela w formie papierowej, uprawniający użytkownika do nabycia na jego podstawie towarów oferowanych w Sklepie internetowym do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej bonu;
 5. Bony Prezentowe/Bon PrezentowyElektroniczny Bon Prezentowy oraz Papierowy Bon Prezentowy uprawniający użytkownika do nabycia na ich podstawie towarów oferowanych w Sklepie internetowym do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej bonu;
 6. Nabywca – zarejestrowana lub nie zarejestrowana osoba w Sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.pikoteka.com, która nabywa od Wydawcy Elektroniczny Bon Prezentowy lub Bon Prezentowy w zamian za przekazanie środków pieniężnych;
 7. Użytkownik – Nabywca Elektronicznego Bonu Prezentowego lub każdorazowo posiadacz Bonu Prezentowego i korzystający z niego w Sklepie internetowym;
 8. Towary – produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie internetowym dostępnym pod adresem pikoteka.com;
 9. Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki nabycia i użytkowania Bonów Prezentowych.
 10. Regulamin Sklepu internetowego – regulamin Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.pikoteka.com
 11. Polityka Prywatności - dokument udostępniony w na Stronie internetowej Wystawcy w ramach świadczonych usług, określający zasady prywatności, ochronę Danych Osobowych Nabywców oraz inne kwestie, a którego uprzednia akceptacja jest warunkiem możliwości skorzystania przez Nabywcę z usług Wystawcy.

 

§2

Warunki ogólne

 1. Niniejszy regulamin wydany w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344)(„Ustawa”) określa:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
  3. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca;
  4. zakaz dostarczania przez Nabywcę treści o charakterze bezprawnym;
 2. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.pikoteka.com prowadzonego przez spółkę – Grupa Pikoteka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 19B (kod pocztowy: 02-677), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS: 0000689677, o numerze NIP: 5213790371 określa w szczególności Regulamin Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.pikoteka.com.
 3. Bony Prezentowe w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych  (Dz. U. z 2020 r. poz. 794 z późn. zm.) nie są instrumentem płatniczym oraz elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie są elektroniczną kartą płatniczą.
 4. Nabywca może nabyć Bony Prezentowe za pośrednictwem Strony internetowej.
 5. Bony  Prezentowe będą dostępne na Stronie internetowej w zakładce: „Bon Prezentowy”.
 6. Wydawca w zamian za otrzymane od Nabywcy środki pieniężne zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Elektronicznego Bonu Prezentowego lub Papierowego Bonu Prezentowego oraz do przyjmowania ich do realizacji w Sklepie internetowym.
 7. Bony Prezentowe zawierają indywidualny kod niezbędny do realizacji zamówienia na wybrany Towar z uwzględnieniem wartości Elektronicznego Bonu Prezentowego oraz Papierowego Bonu Prezentowego.
 8. Bony Prezentowe mogą być wykorzystane wyłącznie do nabywania Towarów w Sklepie internetowym pikoteka.com.
 9. Bonami Prezentowymi nie można nabyć innych bonów towarowych dostępnych w Sklepie internetowym pikoteka.com

§3

Warunki i zasady dokonywania zakupu Elektronicznego Bonu Prezentowego

 1. Elektroniczny Bon Prezentowy można kupić za pośrednictwem Sklepu internetowego poprzez dodanie go do koszyka.
 2. W celu złożenia zamówienia na Elektroniczny Bon Prezentowy, Nabywca jest zobowiązany do podania prawdziwych i kompletnych danych, tj.:
  1. Imię i nazwisko Użytkownika, na którego ma zostać wystawiony Elektroniczny Bon Prezentowy;
  2. Imię i nazwisko Nabywcy;
  3. Adres e-mail, na który zostanie wysłany Elektroniczny Bon Prezentowy;
  4. Adres korespondencyjny (ulica, nr domu, nr lokalu, miasto, kod pocztowy);
  5. Nazwę/firmę(w przypadku Zamówień składanych przez przedsiębiorców);
  6. Numer NIP (w przypadku Zamówień składanych przez przedsiębiorców);
  7. Nr telefonu;

 

 

 1. Składając zamówienie na Elektroniczny Bon Prezentowy Nabywca wybiera wartość nominalną Tego bonu, a także zobowiązuje się do zapłaty ceny za wybrany Elektroniczny Bon Prezentowy.
 2. W trakcie składania zamówienia – do chwili naciśnięcia przycisku „Zamawiam i Płacę” – Nabywca ma możliwość modyfikować wprowadzone dane oraz wybrany Elektroniczny Bon Prezentowy. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Nabywcy komunikatami oraz informacjami dostępnymi w Sklepie internetowym.
 3. Po podaniu przez Nabywcę wszystkich niezbędnych danych, zostanie wyświetlone podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać:
  1. Wybrany Elektroniczny Bon Prezentowy oraz jego wartość nominalną;
  2. Dane Użytkownika, na którego wybrany Elektroniczny Bon Prezentowy ma zostać wystawiony;
  3. Imię i nazwisko Nabywcy;
  4. Adres e-mail, na który Elektroniczny Bon Prezentowy ma zostać wysłany;
  5. Wybraną formę płatności;
  6. Adres korespondencyjny (ulica, nr domu, nr lokalu, miasto, kod pocztowy);
  7. Nazwę/firmę(w przypadku Zamówień składanych przez przedsiębiorców);
  8. Numer NIP (w przypadku Zamówień składanych przez przedsiębiorców);
  9. Nr telefonu;
 4. W celu wysłania zamówienia konieczne jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz przyciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 5. Wysłanie przez Nabywcę zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Wystawcą umowy sprzedaży zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 6. Po złożeniu Zamówienia, Nabywca otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów tego zamówienia.
 7. Po potwierdzeniu płatności, Nabywca otrzyma zakupiony Elektroniczny Bon Prezentowy w terminie 24 godzin od potwierdzenia transakcji, na adres e-mail podany w chwili składania zamówienia.
 8. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Nabywcę  wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 powyżej.

 

§4

Warunki i zasady zakupu Papierowego Bonu Prezentowego

 1. Papierowy Bon Prezentowy można kupić za pośrednictwem Sklepu internetowego poprzez dodanie go do koszyka.
 2. W celu złożenia zamówienia na Papierowy Bon Prezentowy, Nabywca jest zobowiązany do podania prawdziwych i kompletnych danych, tj.:
  1. Imię i nazwisko Nabywcy;
  2. Adres e-mail;
  3. Adres do korespondencji, na który zostanie wysłany Papierowy Bon Prezentowy;
  4. Nazwę/firmę(w przypadku Zamówień składanych przez przedsiębiorców);
  5. Numer NIP (w przypadku Zamówień składanych przez przedsiębiorców);
  6. Nr telefonu;

 

 1. Składając zamówienie na Papierowy Bon Prezentowy Nabywca wybiera wartość nominalną Tego bonu, a także zobowiązuje się do zapłaty ceny za wybrany Papierowy Bon Prezentowy.
 2. W trakcie składania zamówienia – do chwili naciśnięcia przycisku „Zamawiam i Płacę” – Nabywca ma możliwość modyfikować wprowadzone dane oraz wybrany Papierowy Bon Prezentowy. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Nabywcy komunikatami oraz informacjami dostępnymi w Sklepie internetowym.
 3. Po podaniu przez Nabywcę wszystkich niezbędnych danych, zostanie wyświetlone podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać:
  1. Wybrany Papierowy Bon Prezentowy oraz jego wartość nominalną;
  2. Imię i nazwisko Nabywcy;
  3. Adres e-mail,
  4. Adres do korespondencji, na który zostanie wysłany Papierowy Bon Prezentowy;
  5. Wybraną formę płatności;
  6. Nazwę/firmę(w przypadku Zamówień składanych przez przedsiębiorców);
  7. Numer NIP (w przypadku Zamówień składanych przez przedsiębiorców);
  8. Nr telefonu;

 

 1. W celu wysłania zamówienia konieczne jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz przyciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 2. Wysłanie przez Nabywcę zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Wystawcą umowy sprzedaży zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Po złożeniu Zamówienia, Nabywca otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów tego zamówienia.
 4. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Nabywcę wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 powyżej.
 5. Wystawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony Papierowy Bon Prezentowy zgodnie z postanowieniami §5 niniejszego Regulaminu.

§5

Dostawa Papierowego Bonu Prezentowego

 1. Wystawca zobowiązuje się dostarczyć do Nabywcy Papierowy Bon Prezentowy za pośrednictwem:
  1. Przesyłki kurierskiej DPD;
  2. Przesyłki kurierskiej DHL;
  3. Odbiór własny w siedzibie

 

 1. Czas realizacji zamówienia i dostawy Papierowego Bonu Prezentowego wynosi:
  1.  Czas realizacji zamówienia: do 5 dni roboczych;
  2. Czas dostawy: do 5 dni roboczych.
 2. Czas realizacji zamówienia jest to czas od zaksięgowania wpłaty za Papierowy Bon Prezentowy do momentu wydania paczki kurierowi.
 3. Czas dostawy Papierowego Bonu Prezentowego to czas od dnia wydania paczki kurierowi do pierwszej próby doręczenia paczki na wskazany adres korespondencyjny przez Nabywcę.
 4. W przypadku, gdy realizacja zamówienia nie jest możliwa w czasie wskazanym w ust. 3 powyżej, Nabywca zostanie o tym powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany przez Nabywcę w chwili składania zamówienia.
 5. Wszelkie zmiany warunków dostawy Papierowego Bonu Prezentowego przez Nabywcę po wysyłce zamówienia, w tym zmiany miejsca lub terminu dostawy zamówienia, mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami, które ponosi Nabywca.
 6. W przypadku braku możliwości dostarczenia Papierowego Bonu Prezentowego do Nabywcy z przyczyn leżących po stronie Nabywcy wszelkie koszty związane z ponowną wysyłką lub przechowaniem Papierowego Bonu Prezentowego ponosi Nabywca. Koszt zwrotu przesyłki z tytułu nieskutecznego doręczenia ponosi Nabywca.

 

§6

Termin ważności i realizacja Bonów Prezentowych

 1. Bony Prezentowe  są jednorazowego użytku i nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie mogą zostać zwrócone Wystawcy.
 2. Bony Prezentowe są ważne przez określony czas. Czas ważności Bonów Prezentowych widnieje na zakupionym Bonie Prezentowym.
 3. Bony Prezentowe po przekroczeniu terminu ich ważności są nieważne do dokonania dalszych zakupów na pikoteka.com.
 4. Niewykorzystana kwota znajdująca się na Bonach Prezentowych nie podlega zwrotowi i nie może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Nabywcy i/lub Użytkownika.
 5. Przy realizacji Bonów Prezentowych  Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy cena nabytego Towaru jest niższa niż kwota zgromadzona na Bonach Prezentowych. Kwota, która po realizacji zakupu przy użyciu danego Bonu Prezentowego pozostanie na Bonie Prezentowym przepada.
 6. W przypadku, gdy kwota za dany Towar jest większa niż ta znajdująca się na danym Bonie Prezentowym, Użytkownik zobowiązany jest do dopłaty należnej różnicy za pośrednictwem karty płatniczej lub karty kredytowej.
 7. Użytkownik podczas jednej realizacji zakupu Towarów znajdujących się w Sklepie internetowym nie może połączyć kilka Bonów Prezentowych sumując nominały tych Bonów Prezentowych.
 8. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Bonów Prezentowych w przypadku braku technicznej możliwości realizacji Bonów Prezentowych.
 9. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez nieuprawnioną osobę trzecią Bonami Prezentowymi, jak również za utratę lub uszkodzenie Bonów Prezentowych z przyczyny nie leżącej po stronie Wydawcy po ich przekazaniu Nabywcy.

§7

Zwrot Towarów

 1. Nabywcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem pikoteka.com na zasadach wskazanych w §11 Regulaminu Sklepu internetowego pikotka.com
 2. W przypadku zwrotu Towarów zakupionych w sklepie internetowym dostępnym pod adresem pikoteka.com przy użyciu Bonów Prezentowych, Wystawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca (tj. zwrot środków nastąpi na Bon Prezentowy).
 3. Jeżeli zamówienie Towaru było płacone za pomocą różnych form płatności (np. za pomocą Bonu Prezentowego oraz karty płatniczej) to zwrot nastąpi proporcjonalnie i za pomocą form, z jakich skorzystano dokonując płatności.

§8

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Bonów Prezentowych mogą być przesyłane za pośrednictwem:
  1. na adres korespondencyjny: Grupa Pikoteka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa;
  2. na adres e-mail: kontakt@pikoteka.com
 2. Reklamacja powinna zawierać:
 3. imię i Nazwisko, a w przypadku Nabywcy/Użytkownika będącego osobą prawną jego firmę i numer NIP;
 4. adres email;
 5. numer telefonu;
 6. zgłaszane roszczenie lub zastrzeżenie oraz krótki opis przyczyn uzasadniających podstawę roszczeń.
 7. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Wystawca w miarę możliwości skontaktuje się z Nabywcą/Użytkownikiem w celu ich uzyskania.
 8. Odpowiedzi na Reklamacje składane przez Nabywców/Użytkowników rozpatrywane są niezwłocznie po ich otrzymaniu, w kolejności ich wpływania w terminie nie dłuższym niż 30 dni. Brak odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni oznacza, stosownie do brzmienia art. 7a ustawy o prawach konsumenta, że reklamacja Nabywcy/Użytkownika będącego konsumentem została uznana za zasadną – w pozostałym zakresie co do reklamacji Nabywcy/Użytkowników nie konsumentów brak odpowiedzi nie wywołuje takiego skutku.
 9. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie poinformowana na adres email wskazany w zgłoszeniu reklamacji.

§9

Zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. W oparciu o art. 6 pkt. 1 Ustawy, Wystawca informuje Nabywców/Użytkowników o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Nabywców/Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Wystawcę środków zabezpieczających infrastrukturę Wystawcy przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.
 3. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem serwisu.
 4. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:
  1. złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;
  2. programy szpiegujące (ang.spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;
  3. spam– niechciane i nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
  4. wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
  5. włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit.
 5. Nabywca/Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki powinien być stale aktualizowany.
 6. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez Nabywców/Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:
  1. włączona zapora sieciowa (ang. firewall);
  2. aktualizacja wszelkiego oprogramowania;
  3. nie otwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia;
  4. czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji;
  5. wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia;
  6. regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware;
  7. szyfrowanie transmisji danych;
  8. instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom);
  9. używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.

§10

Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze Warunki wchodzą w życie z dniem 08.12.2020 r.
 2. Wystawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności w dowolnym terminie, z przyczyn obejmujących w szczególności:
 1. Rozszerzenie lub modyfikacja funkcjonalności Sklepu internetowego,
 2. Wprowadzenia nowych usług lub zmiany zakresu usług, w szczególności wprowadzenia odpłatności za niektóre lub wszystkie usługi,
 3. Zmiany wymagań technicznych koniecznych dla działania Sklepu internetowego, w szczególności dotyczących urządzeń i systemu teleinformacyjnego Użytkownika,
 4. Konieczności dostosowania Regulaminu do obowiązującego prawa, w szczególności w zakresie świadczonych Usług w tym konieczności usunięcia - o ile się pojawią - zapisów niezgodnych z przepisami bezwzględnie obowiązującego prawa,
 5. Konieczność dostosowania świadczonych Usług lub treści Regulaminu do orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych;
 6. Dostosowanie Regulaminu do najlepszych praktyk świadczenia usług i ochrony Nabywców/Użytkowników;
 7. Zakończenia działalności Sklepu internetowego,
 8. Zmiany danych Wystawcy ujawnionych w niniejszym Regulaminie, w szczególności danych teleadresowych.
 1. Wystawca zawiadamia o zmianie Regulaminu/Polityki Prywatności poprzez:
 1. Przesłanie zarejestrowanym Użytkownikom informacji o zmianie Regulaminu/Polityki Prywatności wraz z załącznikami oraz jednolitym tekstem Regulaminu wraz z załącznikami pocztą elektroniczną na adres pocztowy podany w procesie rejestracji oraz
 2. Komunikat widoczny dla Użytkownika po zalogowaniu, w którym wyświetla się informacja o zmianie Regulaminu wraz z załącznikami oraz link do treści nowego lub treść dokonanych zmian;
 3. Umieszczenie informacji o zmianie Regulaminu lub załączników do niego w Serwisie;
 1. Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu/załączników co najmniej w sposób wskazany w ust. 3 lit b) i c) powyżej. Korzystanie przez Użytkownika ze Sklepu internetowego, po wprowadzeniu tych zmian i po upływie ww. okresu równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji.
 2. Językiem stosowanym w relacjach wynikających z niniejszego Regulaminu i załączników do niego jest język polski.
 3. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. W przypadku gdy niniejszy Regulamin będzie sprzeczny z Polityką Prywatności należy stosować tą Politykę Prywatności.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności:
 1. Ustawa,
 2. Ustawa o usługach płatniczych,
 3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.)
 4. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.);
 5. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 ze zm.);
 6. Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.),
 7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1).
 1. Następujące dokumenty stanowią integralną część niniejszego Regulaminu:

- Załącznik nr 1 - Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług.

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Przetwarzanie danych

 1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.pikoteka.com  jest firma – Grupa Pikoteka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 19B (kod pocztowy: 02-677), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS: 0000689677, o numerze NIP: 5213790371- zwana dalej "Administratorem" i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem oraz odpowiednio zabezpieczane technicznie jak i organizacyjnie.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Pikoteka  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  danych osobowych w rozumieniu ustaw o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 i z dnia 10 maja 2018 jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia zrealizowanie transakcji, dostawę zamówienia oraz jakąkolwiek komunikację. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L nr 119, str. 1) – art. 5 – 6, art. 13, art. 14, art. 21, Ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. 2017 r. poz. 1219) – art. 10 ust. 1 oraz Ustawą z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1954) – art. 172 ust. 1
 4. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego  www.pikoteka.com
 5. Regulamin Sklepu Internetowego (Regulamin) jest dostępny pod następującym adresem: https://pikoteka.com/pl/serwis/regulamin

II. Jakie dane zbieramy

W celu realizacji zamówienia. Administrator zbiera i przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer konta bankowego (do celów rozliczeń zwrotów i reklamacji). W wypadku Przedsiębiorców Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz imię i nazwisko osoby kontaktowej.

III. Po co zbieramy dane

Dane podane powyżej wykorzystywane są do:

 1. Realizacji zamówienia,
 2. Dostosowania zamówienia do indywidualnych potrzeb
 3. Postępowania reklamacyjnego oraz obsługi zapytań Klientów
 4. Wsparcia i realizacji procesów płatności.
 5. Dostosowania, pomiaru i ulepszania usług Sklepu Internetowego
 6. Możliwości płatności on elektronicznej
 7. Prowadzenia działań marketingowych za oddzielną zgodą
 8. Wyrażenia opinii przez Klienta

IV. Komu przekazujemy dane

 1. Firmy pakujące i dostarczające zamówiony asortyment - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową, przesyłka kurierską lub z odbioru w paczkomacie Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla procesu spakowania i dostawy wybranemu partnerowi realizującemu usługi na zlecenie Administratora.
 2. Firmy wspierające rozliczenia elektroniczne - W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania płatności, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
 3. Firmy zbierające opinie – na zlecenie Administratora Danych
 4. Firmy specjalistyczne do działań analitycznych
 5. Firmy Kurierskie oraz Poczta Polska celem dostarczenia przesyłki
 6. PayU.pl – spółka PayU S.A celem płatności elektronicznej

V. Dane zbierane automatyczne

 1. Podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego automatycznie zbierane są dane dotyczące Klienta. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, zainteresowania. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”) oraz system Google Analytics (Dane Eksploatacyjne).
 2. Cookies
  1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też w pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając nasz Sklep Internetowy).
  2. Administrator przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej Sklepu Internetowego w następujących celach:
 3. obsługi procesu rejestracji oraz logowania Klienta do konta;
 4. zapamiętywania Klienta jako zalogowanego użytkownika Sklepu Internetowego i pokazywania, że jest zalogowany;
 5. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
 6. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
 7. realizacji procesu składania Zamówienia;
 8. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
 9. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego oraz badania potrzeb Klientów, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Usługobiorcy, w celu ulepszania działania stron internetowych.
 10. Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się złożenie Zamówienia, zalogowanie lub założenie konta Klienta).
 11. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
 12. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
 13. w przeglądarce Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 14. w przeglądarce Firefox – http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
 15. w przeglądarce Internet Explorer – http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
 16. w przeglądarce Opera – http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 17. w przeglądarce Safari – http://support.apple.com/kb/PH5042
 18. GOOGLE ANALITYCS
  1. Google Analytics, o którym mowa powyżej, to system analityki internetowej zbierający informacje o aktywności i zachowaniu użytkowników Sklepu Internetowego, stosowany w celu prowadzenia działań analitycznych i marketingowych.
  2. Klient, który nie wyraża zgody na działanie systemu Google Analytics powinien zastosować blokadę tego systemu lub wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies w urządzeniu (co może również zablokować możliwość poprawnego złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym). Aby zablokować wyłącznie system Google Analytics użytkownik powinien zapoznać się z artykułem na stronie Google: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl
  3. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech
  4. identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.
 19.    Programy które są używane w sklepie internetowym:

VI. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W przypadku przetwarzania danych w celach informacji handlowej, w każdej chwili Klient może taką zgodę wycofać.
 4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać z opcji w ramach Konta.
 5. Przepisy mówiące o Prawach osób których dane dotyczą :
  • Prawo dostępu do danych – Art. 15 RODO
  • Prawo do sprostowania danych – Art. 16 RODO
  • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – Art. 17 RODO
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania – Art. 18 RODO
  • Prawo do przeniesienia danych – Art. 20 RODO
  • Prawo do sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO

VII. Trochę o bezpieczeństwie i sieci społecznościowej

 1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego i nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących produktów innych Podmiotów, które zostały zamieszczone w Sklepie Internetowym komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu celu handlowego.
 2. 2 Zachęcamy do zabezpieczenia Hasła przed ujawnieniem osobom trzecim. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie Hasła przez Klienta i wynikające z tego skutki.
 3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Administrator udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem, w tym certyfikat SSL
  2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
 5. W Serwisie znajdują się odnośniki (linki) do zewnętrznych portali społecznościowych jak np. Facebook.
 6. Funkcje przypisane poszczególnym linkom, w szczególności przekazywanie informacji oraz danych osobowych, aktywują się dopiero po kliknięciu na dany link. Jeśli podczas wizyty w Serwisie Użytkownik (Klient) Serwisu kliknie na wybrany link,  dochodzi do przekazania jego danych osobowych oraz ich przetwarzania przez dany portal społecznościowy. Jeśli w trakcie odwiedzania Sklepu Internetowego Klient kliknie na wybrany link, będąc jednocześnie zalogowanym w danym portalu, to za pośrednictwem konta Użytkownika (Klienta) może dojść do przekazania informacji o odwiedzeniu Sklepu Internetowego oraz zapisania tego faktu na  koncie Użytkownika (Klienta) w danym portalu społecznościowym. Aby uniknąć takiego działania należy się wylogować z konta na danym portalu społecznościowym przed kliknięciem na dany link.
 7. Przekazywane informacje to najczęściej tak zwany profil publiczny zgodnie z definicją portalu społecznościowego, którego wtyczkę Klient kliknie podczas odwiedzin Sklepu Internetowego. Komentarz opublikowany na stronach Sklepu Internetowego przy użyciu wtyczki społecznościowej będzie dostępny publicznie. Na przykład, jeżeli Klient opublikuje  komentarz za pomocą wtyczki komentarzy serwisu Facebook, zdarzenie to będzie publiczne i każdy będzie mieć do niego dostęp.
 8. Cel oraz zakres przetwarzania danych osobowych przez portale społecznościowe oraz związane z tym prawa i obowiązki administratora takiego portalu służące ochronie prywatności Użytkowników i które Użytkownicy znajdą w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych tego portalu. Za przetwarzanie danych, które uruchamia się po kliknięciu na dany link odpowiedzialny jest dany portal społecznościowy.

VIII. Wyłączenie odpowiedzialności i wprowadzanie zmian

 1. Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Klientów, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Sklepu Internetowego, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu Internetowego oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. 

 

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookie. Możesz je wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej